17 May

Referent Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Sępólno Krajeńskie

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Sępólno Krajeńskie urgently required following position for Referent Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Sępólno Krajeńskie Jobs Details:

Referent Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKAI) w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim Warunki pracy - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie czynności analitycznych i sprawdzających przypisanych do zadań komórki,badanie zasadności zwrotu podatku/zwrotu nadpłaty,wykonywanie czynności związanych ze stałą obsługą w zakresie jednolitych plików kontrolnych, wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji deklaracji i zeznań podatkowych, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie staż pracy: doświadczenia zawodowego dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowościumiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyceumiejętność analitycznego myśleniakomunikatywnośćbrak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww.

organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowiskuOdporność na stresDokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7 85-056 Bydgoszcz z dopiskiem „ oferta pracy US w Sępólnie Krajeńskim - SKAI” Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).

O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 172 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }

Jobs Vacancy Related to Referent Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna: