21 May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie procesu opracowywania, opiniowania i uzgadniania treści projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji oraz regulaminów organizacyjnych jednostek zmilitaryzowanych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wydawanych w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji,
 • koordynowanie procesu opiniowania i uzgadniania projektów decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji dotyczących: struktur organizacyjnych, podziałów zadań pomiędzy dyrektorami biur KGP a ich zastępcami oraz katalogów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KGP,
 • opracowywanie i koordynowanie opiniowania oraz uzgadniania projektów zarządzeń Komendanta Głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji,
 • uczestniczenie w pracach zespołów powołanych do opracowania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów aktów normatywnych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Policji,
 • samodzielne przygotowywanie stanowisk Komendanta Głównego Policji do nadesłanych projektów aktów prawnych na podstawie opinii zebranych w procesie konsultacji z jednostkami organizacyjnymi Policji i właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji,
 • udział w opiniowaniu koncepcji rozwiązań organizacyjno-etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z właściwością merytoryczną wydziału,
 • opracowywanie projektów kart opisów stanowisk pracy kierownictwa Komendy Głównej Policji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia w pracy w zakresie opracowywania lub opiniowania projektów aktów prawnych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji Policji,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność argumentowania stanowiska,
 • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej w komórce organizacyjnej, kadrowej lub prawnej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BKSiOP-WOP-zastępstwo/BKGP 10/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,500 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

14Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Szydłowiec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Szydłowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. WARUNKI PRACY praca biurowa w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlone naturalnie i... ... Continue reading -->


20Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym... ... Continue reading -->


15Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jun, 2018. WARUNKI PRACY 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • trudne warunki w terenie, • szkodliwe i uciążliwe... ... Continue reading -->


08May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, wyjazdy w teren, praca przy... ... Continue reading -->


13Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdynia. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdynia opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki szkodliwe dla... ... Continue reading -->