17 May

Inspektor Wojew Dzki Szczecin Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Szczecin

Position
Inspektor Wojew Dzki Szczecin
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Szczecin ZA
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Szczecin urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki Szczecin. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Szczecin Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Szczecin Jobs Details:

Inspektor wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - na stanowisku pracy występują: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) oraz praca w terenie - stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW - w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) - urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych - oświetlenie dzienne i sztuczne Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowywanie i aktualizowanie załączników funkcjonalnych planu głównego Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, dotyczących organizacji łączności, wykazu infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz procedur związanych z ochroną i odtwarzaniem infrastruktury krytycznejuzgadnianie z operatorami obiektów infrastruktury krytycznej planów ochrony tych obiektówwspółpraca z administratorami sieci informatycznych w zakresie zapewnienia sprawności technicznej urządzeń oraz ich modernizacjiprowadzenie spraw dotyczących rejonowych planów działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, poprzez uczestniczenie w procesie uzgadniania określonych planów łącznościwspółuczestniczenie w procedurach zamówień, zakupów oraz opracowania planów modernizacji WCZK w sprzęt łączności oraz sprzęt informatycznyrealizowanie zadań zapewniających funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i wydzielonej z jego składu grupy operacyjnej, w tym utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń łączności (stałych i mobilnych) na potrzeby zarządzania kryzysowego utrzymywanie współpracy operacyjno–informacyjnej z podmiotami prowadzącymi stały i doraźny dyżur w ramach systemu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego w województwie zachodniopomorskim Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub infrastruktury krytycznej znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o zarządzaniu kryzysowym; o stanie klęski żywiołowejznajomość rozporządzeń: w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej ; w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeńznajomość Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznejposiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłegoumiejętność analizy dokumentacji technicznejznajomość zasad działania urządzeń łączności oraz systemów zasilaniałatwość pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania, zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresującychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych wykształcenie: wyższe wyższe lub podyplomowe: z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa narodowego lub techniczne (elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, informatyka) świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieciznajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnymDokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłegoOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia świadectwa kwalifikacyjnego Ekopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego lub pisemne oświadczenie o znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-22 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 50” Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok.

2 500,00 zł. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. Etapy postępowania kwalifikacyjnego: 1. selekcja ofert 2.

pisemny sprawdzian wiedzy – test 3. sprawdzenie umiejętności praktycznych 4. rozmowa kwalifikacyjna Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3360.

Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki Szczecin: