17 May

Stra Nik Dzia Ochrony Jobs Vacancy in Zienna Wejherowo

Position
Stra Nik Dzia Ochrony
Company
Zienna
Location
Wejherowo PM
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Zienna Wejherowo urgently required following position for Stra Nik Dzia Ochrony. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stra Nik Dzia Ochrony Jobs Vacancy in Zienna Wejherowo Jobs Details:

Funkcjonariusz – strażnik działu ochrony Przewidywana ilość osób do przyjęcia – rezerwa kadrowa Planowane terminy przyjęcia do służby: 2018/2019

Funkcjonariusz – strażnik działu ochrony

Przewidywana ilość osób do przyjęcia – rezerwa kadrowa

Planowane terminy przyjęcia do służby: 2018/2019

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017, poz. 631):

„Art. 38. W służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.”

Praca w systemie zmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

PREFERENCJE:

 • dobra sprawność fizyczna
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniona ankieta personalna, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 186, poz. 1247) – druk ankiety personalnej znajduje się na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie wezwany do dostarczenia pozostałych dokumentów, a w szczególności:

 • świadectw pracy lub służby
 • dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 • odpis skrócony urodzenia: własny, dzieci oraz małżeństwa

O terminie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Postępowania kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • oceny złożonych dokumentów;
 • przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
 • testu sprawności fizycznej kandydata;
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Wejherowie

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Areszcie Śledczym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Wejherowie, tel. 58 778 79 07

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie lub złożone w inny sposób niż osobiście nie będą rozpatrywane

Kandydaci zakwalifikowani, na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 poz. 631)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( DZ. u. 2010 r. Nr 186, poz. 1247)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej ( Dz. U. 2015 r. 1580)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U 2014.1822)


Jobs Vacancy Related to Stra Nik Dzia Ochrony: