21 May

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Wny Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
21 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Wny Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną biura,
 • koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • koordynowanie prac zespołów projektowych pod względem technicznym w zakresie rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną Biura,
 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji i studiów wykonywalności,
 • koordynowanie przeprowadzania testów sprzętu i systemów w zakresie merytorycznym wydziału,
 • koordynowanie prac zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym wydziału,
 • udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych,
 • uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, a także operacji i działań policyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wykształcenie wyższe bez wymaganego profilu oraz studia podyplomowe w jednym z powyższych zakresów,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie wdrażania systemów teleinformatycznych oraz obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • odbycie szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność opracowywania obszernych dokumentów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na rzecz podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego lub obronności,
 • szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji specyfikacji technicznych oraz wymagań techniczno-funkcjonalnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego odbycia szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-SOR/GS/2/BKGP 10/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,0 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Jobs Vacancy Related to Wny Specjalista: