17 May

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
proponowane wynagrodzenie w wysokości 3 935,06 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1,
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
umowę o pracę (na czas zastępstwa),
trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00,


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
organizacja spotkań,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://miir.gov.pl/kariera-i-praca

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) na potrzeby programów polityki spójności po roku 2020, w szczególności skierowanych do obszarów słabiej rozwiniętych,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i obsługą wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach słabiej rozwiniętych,
 • przygotowywanie i uzgodnienie instrumentów polityki regionalnej dla obszarów słabiej rozwijających się,
 • koordynacja, obsługa administracyjna i merytoryczna posiedzeń Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze funduszy unijnych i polityki regionalnej
 • wiedza z zakresu wdrażania Funduszy Europejskich i polityki regionalnej, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość metodyki zarządzania projektami
 • znajomość zagadnień dotyczących statystyki publicznej i podstaw makroekonomii
 • znajomość języka angielski na poziomie B1
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca, rzetelność, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://miir.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DPP_132_z

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 273 82 30
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Wskaźnik zatrudnienia w MIIR osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekracza 6% : NIE


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

22May

Inspektor Specjalista Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandr Kujawski Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandr Kujawski position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 May, 2018. OR02/18/2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:... ... Continue reading -->


15May

Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Biuro Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Zakresie Prow Miejsce Wroc Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Biuro Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Zakresie Prow Miejsce Wroc position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 May, 2018. OR01/26/BDSPB/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale... ... Continue reading -->

16May

Inspektor Specjalista Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Biuro Powiatowe Growiec Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Biuro Powiatowe Growiec Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. OR15/BP294/29/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Wielkopolskim Oddziale... ... Continue reading -->

26Apr

Specjalista Logistyki Jobs Vacancy in British American Tobacco Polska Trading Warszawa. British American Tobacco Polska Trading Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Logistyki position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Przygotowywanie i analiza raportów zapasów Egzekucja decyzji dotyczących sprzedaży (ceny, limity) Kontrola planów produkcyjnych Podejmowanie działań mających... ... Continue reading -->


27Apr

Poszukuje Kandydata Wolne Stanowisko Urz Dnicze Wny Specjalista Referacie Centralnych Rozlicze Vat Wydziale Bud Etu Miasta Jobs Vacancy in Urz Miasta Katowice Katowice. Urz Miasta Katowice Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Poszukuje Kandydata Wolne Stanowisko Urz Dnicze Wny Specjalista Referacie Centralnych Rozlicze Vat Wydziale Bud Etu Miasta position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Apr, 2018. Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista - w Referacie ds. „Nabór Nr OZ/53/2018 na stanowisko urzędnicze – główny specjalista – w... ... Continue reading -->