17 May

Nab Stanowisko Stra Nik Dzia Ochrony Jobs Vacancy in Zienna Koszalin

Position
Nab Stanowisko Stra Nik Dzia Ochrony
Company
Zienna
Location
Koszalin ZA
Opening
17 May, 2018 9 days ago

Zienna Koszalin urgently required following position for Nab Stanowisko Stra Nik Dzia Ochrony. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Nab Stanowisko Stra Nik Dzia Ochrony Jobs Vacancy in Zienna Koszalin Jobs Details:

Postępowanie kwalifikacyjne Nr 6/2018 Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko strażnik działu ochrony

D/K.110.114.2018.WP Koszalin, dn. 16 maja 2018r.

Postępowanie kwalifikacyjne Nr 6/2018

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko strażnik działu ochrony

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Ilość osób: 4 (rezerwa kadrowa)

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr telefonicznie w godz. 9.00-15.00 lub podczas bezpośredniej rozmowy w:

Zakładzie Karnym w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 094 3475-211 (lub 210, 212,226)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017, poz. 631 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2015r., poz. 544).

Charakter służby:

Praca w systemie zmianowym (służba dzienna, nocna), w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • komunikatywność, operatywność,

 • nieposzlakowana opinia,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 • dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • mile widziana znajomość technik samoobrony lub sztuk walki,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

 • ze względu na dyspozycyjność wymagane miejsce zamieszkania Koszalin lub miejscowość pobliska.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,

 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

 • test sprawności fizycznej składający się z pięciu prób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015r. poz.1580),

  • siły (rzut piłką lekarską 2 kg przodem)

  • mocy (skok w dal z miejsca)

  • gibkość (skłon tułowia w przód (postawa stojąca))

  • zwinności (bieg zygzakiem w prostokącie 3x5m)

  • szybkości (bieg wahadłowy10x10m – mężczyzna, 6x10m – kobieta)

 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

 • sporządzenia arkusza ocen predyspozycji kandydata,

 • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej;

 • wypełniona ankieta personalna (Dz. U. z 2010 r. nr 186 poz. 1247, zał. nr 1).

  Ankietę personalną można pobrać ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/warunki- przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ i wydrukować dwustronnie. Ankiety dostępne są również w kadrach jednostki;

 • jedna aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

 • kserokopie następujących niezbędnych dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej):

  • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

  • książeczka wojskowa;

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

  • inne dokumenty jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności stwierdzające dane zawarte w ankiecie personalnej;

  • odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.


Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć kserokopie innych dokumentów w szczególności:

 • potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;

 • potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe;

 • opinie polecające.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana kandydowaniem na oferowane stanowisko winna złożyć pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej w formie pisemnego podania o przyjęcie do służby w charakterze funkcjonariusza na stanowisko strażnika działu ochrony, wraz z niezbędnymi dokumentami. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin z dopiskiem: „ogłoszenie – strażnik działu ochrony”. Termin składania podań upływa 08.06.2018r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie,

 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej,

 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,

 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych jednostki.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Koszalinie.


Jobs Vacancy Related to Nab Stanowisko Stra Nik Dzia Ochrony: