17 May

Referent Prawny Jobs Vacancy in Company Poznań

Position
Referent Prawny
Company
Company
Location
Poznań WP
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Company Poznań urgently required following position for Referent Prawny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Prawny Jobs Vacancy in Company Poznań Jobs Details:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent prawny

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie postępowań odwoławczych (II instancja) oraz przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości oraz ustalania odszkodowań
  • prowadzenie postępowań odwoławczych (II instancja) oraz przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi i linie kolejowe
  • prowadzenie postępowań odwoławczych (II instancja) oraz przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu ustanawiania, wygaszania, przekazywania trwałego zarządu między jednostkami i ustalania opłat z tego tytułu, a także przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • prowadzenie postępowań odwoławczych (II instancja) oraz przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu zajęć nieruchomości
  • prowadzenie postępowań zażaleniowych oraz przygotowywanie projektów postanowień i odpowiedzi na skargi z zakresu nadzoru nad organami pierwszej instancji w ww. sprawach
  • prowadzenie postępowań (I instancja) w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji i postanowień, w przypadku gdy Wojewoda jest organem do tego właściwym, w szczególności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości wydanych na przestrzeni od okresu powojennego do dnia dzisiejszego
  • prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych ze wszystkich ww. zakresów, w tym postępowań w sprawach wznowienia, uchylenia bądź zmiany decyzji i postanowień
  • przekazywanie wniosków i podań zgodnie z właściwością lub zwracanie ich wnoszącemu oraz wyznaczanie organu właściwego do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia organu dotychczas załatwiającego sprawę


  Warunki pracy

  • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  • stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku biurowego
  • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

  Pracownikom oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • dodatek stażowy
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
  • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
  • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
  • ruchomy system czasu pracy

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2600-2800 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie: wyższe prawnicze

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  6 miesięcy doświadczenia zawodowego
  w administracji lub pracy biurowej

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • umiejętność stosowania i interpretacji prawa w praktyce
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • zdolność analitycznego
  • asertywność, empatia
  • umiejętność argumentowania i swobodnej wypowiedzi
  • umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
  • komunikatywność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office oraz program LEX)


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Jobs Vacancy Related to Referent Prawny:

14Jul

Referent Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych... ... Continue reading -->


03Jul

Referent Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez... ... Continue reading -->


09Jul

Referent Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jul, 2018. WARUNKI PRACY • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu •... ... Continue reading -->


03Jul

Referent Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Leszno. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Leszno opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Wystąpienia publiczne np. udział w sprawach sądowych. Spotkania z konsumentami i przedsiębiorcami w ramach porad prawnych. ZAKRES ZADAŃ... ... Continue reading -->


28Jun

Referent Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu mieści się na II i III piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca w siedzibie urzędu na III piętrze. Praca związana z... ... Continue reading -->