21 May

Konserwator Archiwalny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Konserwator Archiwalny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Konserwator Archiwalny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Konserwator Archiwalny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie urzędu,
 • praca w pozycji siedzącej i stojącej,
 • kontakt z kurzem archiwalnym,
 • kontakt z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 2 piętrowy),
 • konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • brak podjazdów i wind w budynku,
 • pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających zasób archiwalny,
 • udział w pracach badawczych,
 • współpraca z oddziałami Archiwum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego oraz przy przygotowywaniu wystaw dokumentów archiwalnych,
 • udzielanie informacji i wskazówek dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich i zabezpieczających,
 • prowadzenie szkoleń młodszych konserwatorów, stażystów i praktykantów oraz udzialanie pomocy konserwatorskiej w przypadkach kryzysowych np. przy zalaniu magazynów archiwalnych,
 • przeprowadzanie przeglądów stanu archiwaliów,
 • prowadzenie prac z zakresu przygotowania konserwatorskiego archiwaliów do skanowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie i policealne
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące przy konserwacji ruchomych obiektów zabytkowych.
 • umiejętność przeprowadzania zabiegów konserwatorskich na poziomie podstawowym
 • umiejętność wykonywania introligatorskich prac zabezpieczających
 • umiejętność wykonywania dokumentacji konserwatorskiej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność konserwacja papieru i skóry
 • komunikatywność
 • umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500 zł.
 • Proces naboru składa się z dwóch etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze,
etap II - test pracy powiązany z rozmową kwalifikacyjną, podczas której sprawdzeniu podlegać
będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu.
 • List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym
podpisem,
 • Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z
naborem,
 • Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data
złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
 • Dokumentów nie odsyłamy.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 831 54 92 do 93 wew. 469, 465.


Jobs Vacancy Related to Konserwator Archiwalny:

04Jun

Odszy Konserwator Archiwalny Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Zielona Góra. Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Zielona Góra opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Konserwator Archiwalny Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jun, 2018. Młodszy konserwator archiwalny Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:.... ... Continue reading -->