17 May

Inspektor Wojew Dzki Stochowa Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Częstochowa

Position
Inspektor Wojew Dzki Stochowa
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Częstochowa SL
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Częstochowa urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki Stochowa. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Stochowa Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Częstochowa Jobs Details:

Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół III w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego. Praca w terenie związana z oględzinami nieruchomości. Zagrożenie korupcją.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku przy ul. Sobieskiego 7. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku (stopnie, brak podjazdu) oraz do pomieszczeń biurowych (stopnie). W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo) nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji lub postanowień w sprawach zmian, uchyleń oraz sprostowań decyzji a także wznowień postępowań dotyczących nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.Przyjmowanie klientów indywidualnych i przedstawicieli podmiotów publicznoprawnych w celu udzielania im informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów.Potwierdzanie ostateczności wydanych decyzji wojewody dot. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w celu zawiadomienia właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości wynikającej z tych decyzji oraz przekazania właściwym miejscowo starostom ostatecznych decyzji w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.Prowadzenie we współpracy z Biurem Administracyjnym spraw związanych z powoływaniem biegłych (geodetów uprawnionych) w trybie zamówień publicznych w celu zapewnienia wykonania projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych do prowadzonych postępowań.Prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania informacji publicznej w celu przygotowania projektów pism lub decyzji odmownych. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych znajomość ustaw: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o gospodarce nieruchomościami, o drogach publicznych;znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego (w szczególności część ogólna, przepisy dot. własności i spadków); organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;komunikacja;współpraca.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa;znajomość Kodeksu postępowania cywilnego;znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej;znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;myślenie analityczne;radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;orientacja na klienta.Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Śląski Urząd Wojewódzki Biuro Obsługi Klienta ul.

Jagiellońska 25, pokój 161, 40 - 032 Katowice z dopiskiem: Oferta pracy - ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół III Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/y kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 - 246 lub (032) 20 - 77 - 796. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2018 r.

Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki Stochowa: