17 May

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Piaseczno

Position
Samodzielny Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Piaseczno MZ
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Piaseczno urgently required following position for Samodzielny Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Piaseczno Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, związana z analizą dokumentów, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Pracownik na ogół wykonuje czynności w siedzibie urzędu. Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
W pomieszczeniach występuje oświetlenie naturalne i sztuczne z wentylacją grawitacyjną.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadawanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym w celu wszczęcia i prowadzenia egzekucji.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, dokonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych oraz zabezpieczających w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji.
 • Przygotowywanie projektów postanowień oraz pism w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu przedstawienia stanowiska organu egzekucyjnego.
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanego w celu likwidacji zobowiązań podatkowych.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy biurowej
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego, podstaw ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. A.Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: US w Piasecznie,
  nr ogłoszenia 27295

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie wg mnożnika od 1,61.
UMOWA NA ZASTĘPSTWO.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 726 68 33


Jobs Vacancy Related to Samodzielny Referent:

28Jun

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca samodzielna, wymagająca szczególnej... ... Continue reading -->


10Jul

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jul, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego... ... Continue reading -->


29Jun

Samodzielny Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kielce. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kielce opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją... ... Continue reading -->


11Jul

Samodzielny Referent Administracyjno Magazynowy Jobs Vacancy in Zak Poprawczy Gdańsk. Zak Poprawczy Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent Administracyjno Magazynowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Zobacz na mapie Polanki 122, 80-308 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie Zobacz na mapie Zakres obowiązków :... ... Continue reading -->


22Jun

Samodzielny Referent Spraw Archiwalnych Wydziale Organizacji Rejestr Jobs Vacancy in Wny Urz Statystyczny Wrocław. Wny Urz Statystyczny Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Samodzielny Referent Spraw Archiwalnych Wydziale Organizacji Rejestr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Jun, 2018. Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów Wymiar etatu: 1... ... Continue reading -->