22 May

Radca Ministra Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Radca Ministra
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Radca Ministra. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Radca Ministra Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Analiza funkcjonalna i ekonomiczna wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się, w szczególności analizowanie danych finansowych oraz porównawczych na podstawie dostępnych baz danych.
 • Prowadzenie postępowań w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.
 • Samodzielne prowadzenie kontroli podatkowej, mającej na celu sprawdzenie stosowania uznanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.
 • Przygotowywanie komunikatów i materiałów na potrzeby mediów, a także informacji zamieszczanych na stronach internetowych w zakresie właściwości wydziału.
 • Współpraca z Departamentem Cen Transferowych i Wycen oraz Wydziałem Cen Transakcyjnych oraz Uprzednich Porozumień (DKP1) w zakresie przygotowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie cen transakcyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transakcyjnych, w szczególności udział w pracach grup roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze cen transferowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki podatkowej krajowej i międzynarodowej
 • Znajomość problematyki cen transferowych w Polsce i na świecie
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • Umiejętność analizowania danych finansowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze prawa podatkowego
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
 • Znajomość jednego z języków roboczych UE , innego niż język angielski, na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych (baz danych zawierających sprawozdania finansowe np. InfoCredit, Orbis)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/080/DKP

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33


Jobs Vacancy Related to Radca Ministra:

13Jun

Radca Prawny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Radca Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Wpis na listę radców prawnych. Znajomość prawa krajowego w zakresie właściwości Ministra Środowiska. Sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach z zakresu... ... Continue reading -->


12Jun

Radca Ministra Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Radca Ministra position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. „radca ministra ds. Realizowanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru Ministra Zdrowia nad Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) i Krajowym Centrum... ... Continue reading -->


13Jun

Radca Ministra Jobs Vacancy in Ministerstwo Zdrowia Warszawie Warszawa. Ministerstwo Zdrowia Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Radca Ministra position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Realizowanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru Ministra Zdrowia nad Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) i Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa... ... Continue reading -->


14Jun

Radca Prawny Jobs Vacancy in Ministerstwo Rodowiska Warszawie Warszawa. Ministerstwo Rodowiska Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Radca Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. Sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Ministra i Ministerstwa Środowiska. Kontrolowanie aktów prawa miejscowego, uchwał Rady... ... Continue reading -->


29May

Radca Prawny Jobs Vacancy in Grupa Azoty Tarn Tarnów. Grupa Azoty Tarn Tarnów opening great career opportunity and jobs vacancy for Radca Prawny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 May, 2018. Tytuł radcy prawnego. 221 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r.... ... Continue reading -->