13 Jun

Inspektor Biuro Powiatowe Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa urgently required following position for Inspektor Biuro Powiatowe Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Biuro Powiatowe Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jobs Details:

OR15/ BP285/34/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Biuro Powiatowe Piła na Samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Piła

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
 • obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt,
 • wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
 • współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii,
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BP285/34/18

osobiście:
w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BP285/34/18

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR15@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR15/ BP285/34/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Jobs Vacancy Related to Inspektor Biuro Powiatowe Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestracji Zwierz Miejsce: