22 May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Działdowo

Position
Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Działdowo WM
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Działdowo urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Działdowo Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • narzędzia i materiały pracy – komputer,
 • bariery architektoniczne: budynek 2-piętrowy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, posiada windy, na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługiwanie i wspieranie podatnika oraz płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, w celu bieżącej obsługi klienta,
 • wydawanie zaświadczeń w celu potwierdzenia danych będących w posiadaniu urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy US Działdowo SOB/4 - umowa na zastępstwo”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych
II etap: Pisemny test wiedzy
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Życiorys/CV, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 423).

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.800 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 38, e-mail: izk@wm.mofnet.gov.pl


Jobs Vacancy Related to Referent:

13Jun

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie - budynek urzędu... ... Continue reading -->


19Jun

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. Z dopiskiem „nabór – Referent – Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) – Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - 2410”.... ... Continue reading -->


20Jun

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe... ... Continue reading -->


15Jun

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jun, 2018. Z dopiskiem „nabór – referent – Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1) – Pierwszy Urząd Skarbowy. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i... ... Continue reading -->


31May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sosnowiec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. Z dopiskiem „nabór – referent w Pierwszym Dziale Kontroli Podatkowej (SKP-1) – Urząd Skarbowy w Sosnowcu”. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i... ... Continue reading -->