21 May

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bielsko-Biała

Position
Inspektor Wojew Dzki
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Bielsko-Biała SL
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bielsko-Biała urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bielsko-Biała Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne z podmiotami leczniczymi w celu wymiany informacji dotyczących prowadzonych kontroli lub z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz z instytucjami i organami kontroli ściągania (np. NIK, CBA, NFZ, prokuratura, policja, sądy rejonowe, inspekcja farmaceutyczna, inspekcja sanitarna) w celu wymiany informacji nt. podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego. Praca w szczególnie trudnych warunkach (narażenia zdrowia na czynniki szkodliwe np. w trakcie przeprowadzania kontroli w szpitalu zakaźnym, gabinecie zabiegowym, laboratorium diagnostycznym oraz w podmiotach typu szpitale psychiatryczne, hospicja). Zagrożenie korupcją. Praca w terenie związana z kontrolami podmiotów leczniczych działających na terenie całego województwa śląskiego. Siedziby podmiotów kontrolowanych mogą posiadać bariery architektoniczne, dojazd do podmiotów wyznaczonych do kontroli w większości przypadków odbywa się środkami komunikacji publicznej. Sporadycznie mogą wystąpić nietypowe godziny pracy wynikające z charakteru i czasu pracy jednostek kontrolowanych. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 40. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Budynek bez barier architektonicznych wyposażony w odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli pod względem medycznym podmiotów leczniczych mających siedzibę na obszarze działania Wojewody Śląskiego celem sprawdzenia prawidłowości działania podmiotu leczniczego i funkcjonowania w zakresie spełniania warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wskazanie występujących nieprawidłowości.
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych prowadzących opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą celem sprawdzenia prawidłowości opieki profilaktycznej nad populacją wieku rozwojowego oraz wskazanie występujących nieprawidłowości.
 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom i klientom zewnętrznym (indywidualnym i instytucjonalnym) informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych pod względem medycznym celem zapewnienia dostępu do informacji jawnych w zakresie systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim.
 • Sporządzanie materiałów zbiorczych, analiz oraz opinii dotyczących przeprowadzanych kontroli w podmiotach leczniczych celem ich przekazania organom i instytucjom uprawnionym do pozyskiwania informacji pokontrolnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo lub wyższe na kierunku położnictwo lub/i wyższe magisterskie na kierunku lekarskim lub wyższe magisterskie na kierunku lekarsko – dentystycznym lub/i wykształcenie zdefiniowane w art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli lub/i roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia na stanowiskach medycznych lub z zakresu promocji zdrowia
 • szczególne uprawnienia: prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej albo diagnosty laboratoryjnego
 • znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o diagnostyce laboratoryjnej, o wyrobach medycznych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodzie pielęgniarki i położnej, prawo atomowe, prawo farmaceutyczne, o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, o konsultantach w ochronie zdrowia, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie danych osobowych, o swobodzie gospodarczej
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego – Księga I. Część ogólna
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • rzetelność
 • terminowość
 • nastawienie na rozwój
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętności analityczne
 • skuteczna komunikacja
 • samodzielność
 • inicjatywa
 • podejmowanie decyzji
 • odpowiedzialność
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • wiedza w zakresie standardów medycznych ustalanych przez NFZ
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej albo diagnosty laboratoryjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pok. 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów leczniczych pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
(032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/ lipiec 2018 r.


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki: