17 May

Inspektor Krosno Odrza Skie Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Krosno Odrzańskie

Position
Inspektor Krosno Odrza Skie
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Krosno Odrzańskie LU
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Krosno Odrzańskie urgently required following position for Inspektor Krosno Odrza Skie. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Krosno Odrza Skie Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Krosno Odrzańskie Jobs Details:

Inspektor Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki Warunki pracy - Narzędzia i materiały pracy - komputer, fax, kserokopiarka, drukarka, telefon - Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie bieżących napraw i wymiany materiałów eksploatacyjnych w użytkowanym sprzęcie w celu ciągłości eksploatacji sprzętu telekopiowego i zasilania awaryjnego;opracowywanie na bieżąco ekspertyz technicznych i kierowanie sprzętu do naprawy w celu utrzymania go w gotowości do pracy;prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemów telekopiowych i awaryjnego zasilania w celu zapewnienia maksymalnej wydajności sprzętowej;prowadzenie ewidencji sprzętu telekopiowego i zasilania awaryjnego w użytkowaniu w celu właściwego nadzoru nad jego migracją;prowadzenie okresowe pomiarów parametrów technicznych urządzeń łączności w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania;wykonywanie oceny stanu technicznego sprzętu telekopiowego i zasilania awaryjnego w celu jego sklasyfikowania i określenia przydatności do eksploatacji. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie staż pracy: doświadczenia zawodowego umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, komunikatywność. Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego wykształcenie: średnie informatyka, telekomunikacja lub energetyka przeszkolenie w zakresie obsługi systemów obsługi awaryjnego zasilania;uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i prac kontrolno-pomiarowych; dyspozycyjność.Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakserokopie świadectw pracy, potwierdzających wszystkie zakończone okresy zatrudnieniakserokopie innych dokumentów świadczących o kwalifikacjach kandydatówOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kancelaria Jawna ul. Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. - wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż ok. 1662,06 zł netto + dodatek za wysługę lat; - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego, - rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń, - Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego, - przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Inspektor Krosno Odrza Skie: