20 Jun

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Lubartowie Lor Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa urgently required following position for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Lubartowie Lor Arimr. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Lubartowie Lor Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jobs Details:

OR03/33/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków -2 miejsce pracy: Biuro Powiatowe w Lubartowie LOR ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat (umowa na czas określony- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
 • obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej,
 • sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych.
 • przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.
 • udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.
 • ustalanie kwoty nadmiernie/nienależnie pobranych płatności oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
 • przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa OR niezbędnych do zarządzania i monitorowania procesu obsługi należności

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia.
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 05 lipca 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubelski Oddział Regionalny
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A

osobiście:
w Kancelarii Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A
Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR03/33/18

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR03@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR03/33/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 81 756 87 03

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: MDP

Jobs Vacancy Related to Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Lubartowie Lor Arimr: