17 May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn

Position
Starszy Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Cieszyn SL
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie Komendy
 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
 • praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
  • znajomość obsługi komputera- MS Office, poczty elektronicznej
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej
  • zdolności analityczne, samodzielność
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA
  • odporność na stres
  • komunikatywność i kultura osobista
  • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
  ul. Chemików 16
  43-400 Cieszyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręczny podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych ( w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń)określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Ofert odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku:
mnożnik 1,25 x kwota bazowa (tj. 1873,84zł) + wysługa lat
4

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie. Orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8521106 wew. 28


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

17May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Komendy - obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych - praca przy komputerze wymagająca... ... Continue reading -->


21May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, Miejsce i otoczenie... ... Continue reading -->


18May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. WARUNKI PRACY • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa... ... Continue reading -->


08May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, czasem poza... ... Continue reading -->


16May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pruszcz Gdański. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pruszcz Gdański opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa, związana z obsługą interesantów, wyjazdy służbowe na kontrole budowlane, praca przy komputerze... ... Continue reading -->