17 May

Asystent Instytucie Mechaniki Budowli Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków

Position
Asystent Instytucie Mechaniki Budowli
Company
Politechnika Krakowska
Location
Kraków ML
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Politechnika Krakowska Kraków urgently required following position for Asystent Instytucie Mechaniki Budowli. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Asystent Instytucie Mechaniki Budowli Jobs Vacancy in Politechnika Krakowska Kraków Jobs Details:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) oraz Statutu PK §88, posiadają:

 • tytuł zawodowy co najmniej magistra inżyniera Budownictwa;
 • wysoką średnią ocen w czasie studiów;
 • odbyte szkolenie pedagogiczne;
 • udokumentowaną znajomość języka obcego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone studia na kierunku budownictwo w specjalności Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych z wynikiem co najmniej ponad dobrym;
 • dorobek naukowy z zakresu stateczności nasypów drogowych, skarp zabudowanych, monitoringu geotechnicznego budowli ziemnych, potwierdzone publikacjami w czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW oraz publikacjami konferencyjnymi indeksowanymi w ważniejszych bazach np. Scopus;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów Mechanika Gruntów oraz Fundamentowanie;
 • udokumentowana znajomość programu MIDAS GTS NX do obliczeń geotechnicznych MES;
 • udokumentowana znajomość obsługi i oprogramowania skanera laserowego RIEGL VZ-400;
 • ukończone szkolenie pedagogiczne;
 • praktyczna umiejętność obsługi stanowisk laboratoryjnych;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej, jako podstawowego miejsca pracy;
 • znajomość języka polskiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych (dot. obcokrajowców).


Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności pedagogiczne;
 • umiejętności administracyjno-organizacyjne;
 • umiejętność obsługi aparatu trójosiowego ściskania;
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji specjalistycznych;
 • znajomość programów AutoCad, Geostar, Robot, SpecBud, Excel, Power Point, itp.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Budowli (Kraków, ul. Warszawska 24 - pok. 322 III p. bud. 10-20) następujące dokumenty w dwóch egzemplarzach:

 • podanie;
 • życiorys;
 • ankietę personalną (kwestionariusz osobowy);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ze stopniem magistra;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego;
 • dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego;
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


Termin składania podań upływa: 25.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2018 r.

Wydział Inżynierii Lądowej PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Mechaniki Budowli (Kraków, ul. Warszawska 24 - pok. 322 III p. bud. 10-20). Dokumenty, które nie zostaną odebrane do miesiąca po zakończeniu procedury konkursowej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).


Jobs Vacancy Related to Asystent Instytucie Mechaniki Budowli: