20 Feb

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów

Position
Wizytator
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Rzeszów PP
Opening
20 Feb, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów urgently required following position for Wizytator. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów Jobs Details:

WARUNKI PRACY Wyjazdy służbowe, w tym stałe wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa podkarpackiego. W przypadku ewaluacji wydłużony czas pracy do 12 godzin w ciągu doby. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje).
Wyjazdy w teren komunikacją publiczną. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie przestrzegania przez szkoły i placówki oświatowe przepisów prawa w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • prowadzenie, po odpowiednim przeszkoleniu, ewaluacji w szkołach i placówkach oświatowych,
 • udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków,
 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • gromadzenie informacji o pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w celu dokonania oceny ich pracy,
 • obserwacja przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • wykonywanie innych zadań zdefiniowanych w § 23 ust. 6-11 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie patrz strona: www.ko.rzeszow.pl, biuletyn informacji publicznej - zakładka "Organizacja" - Regulamin
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • a ponadto:
 • 1) posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
 • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzacego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • 2) w przypadku nauczycieli akademickich posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • samodzielność i komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat nauczania przedmiotów zawodowych
 • ukończone szkolenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość obsługi platformy nadzoru pedagogicznego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, w tym na stanowisku pedagogicznym
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie ewaluacji zewnetrznej
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów
  Kancelaria pok. 113 a
INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25
Kandydaci muszą spełniać wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne" . Wymagane dokumenty i oświadczenia, aby spełniły wymogi formalne, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3000 zł + dodatek za staż pracy.


Jobs Vacancy Related to Wizytator:

27Jan

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Wizytator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Jan, 2018. WARUNKI PRACY Urząd nie posiada windy. Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.... ... Continue reading -->


13Mar

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Wizytator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda ), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach... ... Continue reading -->


20Feb

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Wizytator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Feb, 2018. WARUNKI PRACY Wyjazdy służbowe, w tym stałe wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa podkarpackiego. W przypadku... ... Continue reading -->


13Mar

Wizytator Nab Oszenie Jobs Vacancy in Kuratorium Wiaty Warszawie Warszawa. Kuratorium Wiaty Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Wizytator Nab Oszenie position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Mar, 2018. Ogłoszenie o naborze nr 23828 z dnia 13.03.2018 r. Oferty do 23 marca 2018 Wymiar etatu 1 Stanowiska 2 Status nabór w toku Dodatkowe Mazowiecki Kurator... ... Continue reading -->


15Mar

Wizytator Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdynia. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdynia opening great career opportunity and jobs vacancy for Wizytator position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).... ... Continue reading -->