21 May

Podreferendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Podreferendarz
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Podreferendarz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Podreferendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • wysiłek fizyczny,
 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zdjęć i fotoreportaży,
 • przygotowywanie projektów wykorzystania zdjęć w czasopiśmie „Policja 997”,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych zleconych przez kierownictwo redakcji w miesięczniku lub na potrzeby innych wydawnictw Policji/KGP,
 • prowadzenie archiwum zdjęciowego redakcji,
 • wykonywanie dokumentacji filmowej przedsięwzięć realizowanych w biurze (spektakli, filmów promujących pracę Policji),
 • konserwowanie sprzętu fotograficznego redakcji,
 • zgłaszanie propozycji dot. wyposażenia redakcji w niezbędny sprzęt i materiały fotograficzne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy fotoreporterskiej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność szybkiego działania,
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność komunikowania się,
 • rzetelność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy redakcyjnej czasopisma,
 • kursy specjalistyczne z zakresu fotografii i montażu filmowego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • kopia prawa jazdy kat. „B”.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia kursów specjalistycznych z zakresu fotografii i montażu filmowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „podreferendarz/BKS/WPP/ZRC BKGP 10/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,6256 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Jobs Vacancy Related to Podreferendarz:

20Jun

Podreferendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Podreferendarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon,... ... Continue reading -->


27Apr

Podreferendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdańsk. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Podreferendarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Apr, 2018. WARUNKI PRACY Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon,... ... Continue reading -->


06Jun

Podreferendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Biała Podlaska. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Biała Podlaska opening great career opportunity and jobs vacancy for Podreferendarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon,... ... Continue reading -->


19Jun

Podreferendarz Jobs Vacancy in Komenda Wna Policji Warszawie Warszawa. Komenda Wna Policji Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Podreferendarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją, Miejsce i otoczenie organizacyjno... ... Continue reading -->


20Jun

Podreferendarz Jobs Vacancy in Wny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawie Warszawa. Wny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Podreferendarz position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon,... ... Continue reading -->