17 May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Company Cieszyn

Position
Starszy Specjalista
Company
Company
Location
Cieszyn SL
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Company Cieszyn urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Company Cieszyn Jobs Details:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy specjalista

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie ul. Chemików 16 43-400 Cieszyn

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  • przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
  • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Warunki pracy

  • praca w siedzibie Komendy
  • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
  • praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręczny podpisem wraz z datą.
  Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych ( w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń)określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
  Ofert odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Techniki i metody naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku:
  mnożnik 1,25 x kwota bazowa (tj. 1873,84zł) + wysługa lat
  4

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie. Orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8521106 wew. 28

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie: wyższe kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  6 miesięcy doświadczenia zawodowego
  w prowadzeniu spraw BHP

  pozostałe wymagania niezbędne:

   • znajomość obsługi komputera- MS Office, poczty elektronicznej
   • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej
   • zdolności analityczne, samodzielność
   • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  wymagania dodatkowe

  • odporność na stres
  • komunikatywność i kultura osobista
  • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w prowadzeniu spraw BHP
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw BHP w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu


Jobs Vacancy Related to :

29Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. "Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy specjalista ds. Pozostałe wymagania niezbędne, umieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - starszy specjalista... ... Continue reading -->


11Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, - możliwość wyjazdów służbowych w ramach... ... Continue reading -->


14Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy. Stanowisko pracy... ... Continue reading -->


16Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją.... ... Continue reading -->


03Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Siemianowice Śląskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Siemianowice Śląskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 Jul, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz.7.30- 15.30, - możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad... ... Continue reading -->