21 May

Starszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wysokie Mazowieckie

Position
Starszy Kontroler Skarbowy
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Wysokie Mazowieckie PL
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wysokie Mazowieckie urgently required following position for Starszy Kontroler Skarbowy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wysokie Mazowieckie Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno - biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca wymaga sprawności obu rąk,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
- stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,
 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa.
 • Inicjowanie oraz udział w postępowaniach wieczysto-księgowych, upadłościowych, naprawczych, likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych, dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych, w tym poprzez wpisy hipotek przymusowych, zastawów skarbowych, nadanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymania wykonania decyzji.
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz podejmowanie innych działań wierzycielskich, min. prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz monitorowanie pomocy publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wpisem i wykreśleniem zastawów skarbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo upadłościowe
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji podatkowej lub skarbowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem : "Nabór na stanowisko starszego kontrolera skarbowego w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
 • weryfikacja formalna ofert,
 • test wiedzy merytorycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3 016,88 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Lista kandydatów spełniających niezbędne wymaganie formalne, wraz z podaniem informacji o miejscu i czasie przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego (TESTU WIEDZY MERYTORYCZNEJ), zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/oferty-pracy
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - X piętro oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem - na parterze.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 20.

Informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej: IAS w Białymstoku);
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Bialystok@mf.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jobs Vacancy Related to Starszy Kontroler Skarbowy:

19Jun

Starszy Kontroler Rozlicze Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Kontroler Rozlicze position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. " Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - nr ogłoszenia 28934". Praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,.... ... Continue reading -->


14Jun

Starszy Kontroler Skarbowy Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Tomaszów Lubelski. Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Tomaszów Lubelski opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Kontroler Skarbowy Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. Starszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:.... ... Continue reading -->