22 May

Naczelnik Wydzia Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Naczelnik Wydzia
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Naczelnik Wydzia. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Naczelnik Wydzia Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzorowanie analizy koncesji, decyzji i projektów decyzji zmieniających koncesje udzielane i wydawane przez Ministra Środowiska dotyczące kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa (energetycznych, skalnych i metali)
 • Opracowywanie analiz, opiniowanie dokumentów oraz stanowisk związanych z zadaniami Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz, w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym, w tym monitoring zmian legislacji krajowej i zagranicznej oraz opracowanie Ocen Skutków Regulacji projektowanych zmian na realizację polityki surowcowej Polski
 • Współpraca z organami koncesyjnymi oraz organami administracji geologicznej, organami nadzoru górniczego, jednostkami naukowymi, komisjami doradczymi oraz z innymi podmiotami związanymi z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż
 • Nadzór przygotowywania oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje w zakresie właściwości wydziału
 • Opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie właściwości wydziału
 • Opiniowanie planu prac państwowej służby geologicznej w zakresie zadań wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geologiczne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zarządzaniu zespołem
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo przedsiębiorców, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość zagadnień z zakresu geologii złożowej, w tym procesów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Zarządzanie ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołem (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DSAnacz32/2018
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. sprawdzian znajomości języka angielskiego
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz case study

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem). Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.

Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.

Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

 • umowa o pracę
 • dodatek stażowy od 5% do 20%
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • elastyczny czas pracy
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • praca zgodnie z systemem ekozarządzania
 • zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
 • dogodna lokalizacja
 • stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo


Informacje dodatkowe

 • Umowa na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 • Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
 • Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Środowiska.
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, 36 92 847, 36 92 426

ZAPRASZAMY!


Jobs Vacancy Related to Naczelnik Wydzia: