17 May

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Wny Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Wny Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie procesów kontroli zarządczej, w tym: koordynacja procesu planowania przez komórki organizacyjne Ministerstwa i przygotowanie projektu planu działalności Ministra GMiŻŚ dla działów administracji rządowej; koordynacja procesu sprawozdawania i przygotowanie projektu sprawozdania z planu działalności Ministra GMiŻŚ dla działów administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa; koordynacja procesu składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej i przygotowanie projektu oświadczenia Ministra GMiŻŚ o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa; monitorowanie stopnia realizacji panu działalności Ministra GMiŻŚ dla działów gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa, w tym koordynacja cyklicznego przekazywania danych przez komórki organizacyjne Ministerstwa; przygotowanie okresowych informacji dot. wartości poszczególnych mierników z planu działalności Ministra GMiŻŚ i analizy ryzyka nieosiągnięcia celów zaplanowanych do realizacji, w celu podjęcia ewentualnych decyzji o charakterze zarządczym; koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz przygotowywanie informacji w tym zakresie dla Komitetu Audytu i członków Kierownictwa; koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, przygotowywanie informacji o ryzykach kluczowych; obsługa zespołu ds. oceny ryzyka; inicjowanie i opracowywanie rozwiązań w celu podniesienia efektywności zarządzania w wybranych obszarach
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/rekomendacji/ wytycznych/opinii/inicjatyw, etc. w tym: analizowanie planowanych zmian prawnych; inicjowanie i opracowywanie projektów rozwiązań prawnych w zakresie organizacji
 • pełnienie funkcji doradcy ds. etyki w służbie cywilnej, w tym: inicjowanie działań, mających na celu wspieranie członków korpusu służby cywilnej we właściwym rozumieniu i przestrzeganiu zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej; inicjowanie działań, mających na celu wspieranie Dyrektora Generalnego Ministerstwa w upowszechnianiu wiedzy na temat zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników Ministerstwa; inicjowanie i koordynacja regularnej (nie rzadziej niż raz na 2-3 lata) anonimowej samooceny uczciwości pracowników Ministerstwa; przygotowywanie projektu rocznej informacji dla Szefa Służby Cywilnej o działaniach podejmowanych na rzecz budowania kultury uczciwości w Ministerstwie, w tym działaniach wynikających z Zalecenie Szefa Służby Cywilnej; wnioskowanie o włączenie szkolenia z zakresu etyki i uczciwości w Ministerstwie, jako szkolenia obowiązkowego, co 3-4 lata dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej , w tym co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z koordynacją kontroli zarządczej
 • znajomość standardów kontroli zarządczej i wytycznych w zakresie planowania działalności i zarządzania ryzykiem
 • znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • myślenie analityczne
 • kreatywność i zdolność argumentowania proponowanych rozwiązań
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 3 lata w administracji publicznej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z koordynacją kontroli zarządczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii MGMiŻŚ, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BDG-3/18

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49


Jobs Vacancy Related to Wny Specjalista: