22 May

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań

Position
Referent Prawno Administracyjny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Poznań WP
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań urgently required following position for Referent Prawno Administracyjny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze powyżej 8 godzin dziennie, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wydawanych w postępowaniach administracyjnych
 • Rozpatrywanie środków zaskarżenia od rozstrzygnięć podejmowanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w postępowaniach egzekucyjnych
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Prowadzenie rozpraw i oględzin w sprawach związanych z załatwieniem skarg, odwołań i zażaleń
 • Współprowadzenie kontroli działania organów administracji architektoniczno- budowlanej w Starostwach Powiatowych
 • Reprezentowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.


Jobs Vacancy Related to Referent Prawno Administracyjny:

20Jun

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca przy komputerze powyżej 8 godzin dziennie, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego ZAKRES ZADAŃ Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od... ... Continue reading -->


20Jun

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żagań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żagań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i... ... Continue reading -->


20Jun

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Wojew Dzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Poznaniu Poznań. Wojew Dzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Poznaniu Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 8 godzin dziennie, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego Zakres zadań Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od... ... Continue reading -->

15Jun

Starszy Informatyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowy Tomyśl. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowy Tomyśl opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Informatyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jun, 2018. Referent prawno - administracyjny. Praca administracyjno - biurowa.... ... Continue reading -->


20Jun

Referent Prawno Administracyjny Jobs Vacancy in Wojskowa Komenda Uzupe Nie Aganiu Żagań. Wojskowa Komenda Uzupe Nie Aganiu Żagań opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Prawno Administracyjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i... ... Continue reading -->