17 May

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin

Position
Referendarz Statystyk
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Lublin LL
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin urgently required following position for Referendarz Statystyk. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
 • sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem),
 • okresowa praca w charakterze teleankietera
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.

ZAKRES ZADAŃ

 • wstępne analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych w celu uzyskania danych zgodnie z metodologią badania,
 • pozyskiwanie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • przygotowanie i koordynowanie realizacji badań statystycznych w wydziale w celu zapewnienia prawidłowości danych i terminowości ich przebiegu,
 • udzielanie informacji sprawozdawcom w zakresie prowadzonego badania w celu pozyskania prawidłowych danych statystycznych,
 • pozyskiwanie poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne danych od respondentów w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym poprawności danych statystycznych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania,
 • analizowanie tablic kontrolnych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata ogólnego doświadczenia zawodowego
 • ogólna wiedza z zakresu ekonomii,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • poszukiwanie informacji;
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna;
 • komunikacja pisemna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji badań statystycznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/05/2018”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu
pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2100,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.


Jobs Vacancy Related to Referendarz Statystyk:

23Apr

Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Oddziale Przemy Jobs Vacancy in Wny Urz Statystyczny Przemyśl. Wny Urz Statystyczny Przemyśl opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Oddziale Przemy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko referendarz statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Przemyślu W miesiącu poprzedzającym datę... ... Continue reading -->


17May

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Urz Statystyczny Lublinie Lublin. Urz Statystyczny Lublinie Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, • sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem... ... Continue reading -->


16May

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Urz Statystyczny Rzeszowie Tarnobrzeg. Urz Statystyczny Rzeszowie Tarnobrzeg opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu • Praca przy komputerze... ... Continue reading -->


17May

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 May, 2018. WARUNKI PRACY • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, • sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem... ... Continue reading -->


16May

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Tarnobrzeg. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Tarnobrzeg opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu • Praca przy komputerze... ... Continue reading -->