17 May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy znajduje się w siedmiopiętrowym budynku. Dojazd na piętra dwiema windami. Toalety są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez Urząd w celu monitorowania poprawności ich sporządzenia.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A.Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: II US Warszawa -Śródmieście, nr ogł. 27286

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA, WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.
Wynagrodzenie wg mnożnika 1,61.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 5113520


Jobs Vacancy Related to Referent:

23Apr

Referent Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Uchowskim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Uch Owackiego Czuch Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Uchowskim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Uch Owackiego Czuch position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. OR11/BP204/15/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent Stanowisko pracy ds. kancelaryjno... ... Continue reading -->

18May

Referent Inspektor Askim Biurze Powiatowym Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Miejsce Ask Narutowicza Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Inspektor Askim Biurze Powiatowym Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Miejsce Ask Narutowicza position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. Referent / Inspektor w Łaskim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. OR05/BP081/32/18.... ... Continue reading -->

16May

Referent Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Gda Skim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Pruszcz Ski Sikorskiego Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Gda Skim Biurze Powiatowym Pomorskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Pruszcz Ski Sikorskiego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. OR11/BP205/16/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków ... ... Continue reading -->

18May

Referent Dolno Skim Oddziale Regionalnym Trzebnickie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Trzebnica Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Dolno Skim Oddziale Regionalnym Trzebnickie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Trzebnica position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. Referent w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Trzebnickie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko... ... Continue reading -->

14May

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie - stanowisko usytuowane na... ... Continue reading -->