17 May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z zagrożeniem korupcją oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom celem zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu środowiska w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • opiniowanie aktów prawnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne urzędu / RDOŚ / resorty w celu ich weryfikacji z punktu widzenia GDOŚ oraz resortu środowiska,
 • przygotowywanie projektów stanowisk GDOŚ stanowiących odpowiedzi na skargi i interwencje dotyczące spraw z zakresu ocen oddziaływania na środowisko w celu wypełnienia ustawowych obowiązków organu administracji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych; społecznych w dziedzinie nauk prawnych; ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska; technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • znajomość przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz instytucji UE
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność rozwiązywania problemów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:
  "starszy inspektor/GDOŚ/DOOŚ/ 7/2018"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany okres zastępstwa około 1 roku.
Aplikacje osób uprawnionych do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej nadesłanych ofert.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 36 92 162.


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

15May

Odszy Referent Starszy Inspektor Dzia Organizacyjno Prawnego Jobs Vacancy in Zienna Warszawa. Zienna Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Referent Starszy Inspektor Dzia Organizacyjno Prawnego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 May, 2018. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko młodszego referenta – starszego inspektora działu... ... Continue reading -->


11May

Referent Inspektror Administracyjnych Jobs Vacancy in Zienna . Zienna opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Inspektror Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 May, 2018. REFERENT – STARSZY INSPEKTOR DS. Stanowisko referent – starszy inspektor ds. Zakład Karny w Barczewie poszukuje kandydatów na stanowisko.... ... Continue reading -->


 • Company: Zienna
 • Added: 8 dni temu

20May

Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa Jobs Vacancy in Pkp Gdańsk. Pkp Gdańsk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Starszy Inspektor Ppo Biurze Bezpiecze Stwa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 May, 2018. Zakres czynności: opracowywanie informacji, zestawień oraz sprawozdań, analiz i wniosków z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości PKP S.A. na... ... Continue reading -->


14May

Starszy Inspektor Okr Gowym Inspektoracie Ziennej Wroc Awiu Jobs Vacancy in Zienna Wrocław. Zienna Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Okr Gowym Inspektoracie Ziennej Wroc Awiu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 May, 2018. INSPEKTORSTARSZY INSPEKTOR W OKRĘGOWYM INSPEKTORACIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ WE WROCŁAWIU. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do... ... Continue reading -->


03May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łódź. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łódź opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 May, 2018. Bożena Woźniak, starszy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, tel. 42 655-80-36 w. Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu na... ... Continue reading -->