17 May

Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa urgently required following position for Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa Jobs Details:

Specjalista Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa Fizycznego Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;  wysiłek fizyczny;  organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze  winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych  wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej  ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych  praca w pokoju wieloosobowym  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku i miejsca pracy  praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1.

Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności poprzez:  przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązań ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa;  przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego nieruchomości;  opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;  nadzór nad konserwacją i naprawami podstawowego sprzętu przeciwpożarowego;  nadzór nad funkcjonowaniem systemów ochrony przeciwpożarowej;  nadzór nad wykonaniem umów z firmami odpowiedzialnymi za konserwacje i monitorowanie systemów ochrony przeciwpożarowej;  ustalania wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych.2. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności poprzez:  przeprowadzanie rozeznania rynku do obszaru zadań realizowanych przez Wydział;  szacowanie wartości zamówienia;  sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia;  opracowywanie projektu umowy;  uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych;  nadzorowanie wykonania umowy.3. Uczestniczenie w realizacji zadań związanych z ewakuacją osób i ratowaniem mienia w przypadku pożaru, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym przeprowadzanie szkoleń pracowników zatrudnionych w Ministerstwie, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.4. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:  udział w opracowaniu regulacji wewnętrznych zapewniających funkcjonowanie obrony cywilnej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;  zapewnienie funkcjonowanie formacji obrony cywilnej na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa.5.

Prowadzenie obsługi finansowej w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w szczególności poprzez:  monitorowanie wykorzystania limitów do składanych zaangażowań środków na poziomie Wydziału;  przygotowywanie informacji z wykonania budżetu na poziomie Wydziału;  weryfikowanie zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek w zakresie realizacji zadań Wydziału Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne/bezpieczeństwo narodowe staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa  znajomość przepisów w ochrony przeciwpożarowej, znajomość przepisów dot. finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, komunikacja w tym: umiejętność sporządzania notatek i pism, rzetelność, znajomość pakietu MS Office.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Aplikacje można składać przez ePUAP Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Biuro Dyrektora Generalnego Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa z dopiskiem w liście motywacyjnym DZK_1 Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15 Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: – oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html – oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie – dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.mpit.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273-72-48 Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna: