17 May

Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa urgently required following position for Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa Jobs Details:

Starszy specjalista Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw gospodarowania nieruchomościami Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Pracownikom oferujemy: trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych, pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w głównym budynku Ministerstwa, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy praca przy komputerze w biurze dostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca w kameralnych pokojach. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie rozstrzygnięć Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawach dotyczących: wyposażania i doposażania państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, wyposażania fundacji lub dokonywania darowizn na rzecz fundacji oraz organizacji pożytku publicznego w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki, przygotowywanie stanowisk Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawach: wykonywania prawa własności w imieniu Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, pozostałych po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów, sposobu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa, które pozostały po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie prawnej, przejmowania na rzecz Skarbu Państwa praw do nieruchomości państwowych osób prawnych, rozpatrywanie wniosków państwowych osób prawnych, o wyrażenie zgody, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, w szczególności polegającego na sprzedaży składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, wnoszeniu aportem majątku trwałego do spółki, nieodpłatnym przekazywaniu składników majątku trwałego, w tym nieruchomości, ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych obciążających składniki majątkowe (zastaw, hipoteka, służebność gruntowa), oddawaniu składników majątku trwałego do odpłatnego lub nieodpłatnego używania, współpraca przy opracowaniu polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu jej akceptacji przez Ministra Inwestycji i Rozwoju,współpraca przy opracowywaniu rozwiązań systemowych, propozycji przepisów, opinii oraz wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami na cele szczególne, opracowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie spraw prowadzonych przez Departament. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub doradztwa prawnego lub wydawania decyzji administracyjnych znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościamiznajomość prawa administracyjnego i prawa cywilnegorzetelność , organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analitycznePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaCVnajpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-14 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Aplikacje można składać przez ePUAP lub na adres mailowy: Aplikuj Dokumenty można też przynieść/wysłać na adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi ul.

Wspólna 2/4 00-926 Warszawa (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵) z dopiskiem w liście : DPN_113_z Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 522-51-83 Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna: