22 May

Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Tarnobrzeg Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa urgently required following position for Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Tarnobrzeg. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Tarnobrzeg Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jobs Details:

OR09/BP187/13/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Inspektor Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR / Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków- 1 miejsce pracy: Tarnobrzeg

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
 • obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich oraz działań PROW oraz pomocy krajowej,
 • sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
 • udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: wyższe prawnicze,administracyjne,rolnicze,ekonomia,geodezja,zarzadzanie,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:
 • 6-12 m-cy stażu pracy w instytucjach związanych z rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych z funduszami europejskimi,
 • znajomość zagadnień ekonomiczno-rolniczych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, kultura osobista.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dokładność
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV i list motywacyjny,
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. ,poz.108).
2) Przyjmuje do wiadomości, że:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922),
b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c) obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. ,poz.108.),
d) podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. ,poz.108.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podkarpacki Oddział Regionalny
al. Tadeusza Rejtana 36
35-310 Rzeszów
z dopiskiem (na kopercie): Dokumenty dotyczące naboru: OR09/BP187/13/18

Osobiście
adres: Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
al. Tadeusza Rejtana 36 ( V piętro)
35-310 Rzeszów
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: OR09/BP187/13/18

Drogą elektroniczną na adres: podkarpacki@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 15 823 47 23.

Autor: MDP

Jobs Vacancy Related to Inspektor Podkarpacki Oddzia Regionalny Arimr Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Tarnobrzeg: