20 Feb

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Kontroler Skarbowy
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
20 Feb, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Kontroler Skarbowy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca siedząca, z dokumentami, wykonywana pod presją czasu i stresu.
Praca wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak windy i podjazdu.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

ZAKRES ZADAŃ

postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu;
prowadzenie postępowań podatkowych w celu określania wysokości dochodu, wysokości zaliczek na podatek, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w celu wydania decyzji orzekających o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe;
wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika;
przygotowywanie i wydawanie postanowień w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku;
sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ukarania podatnika;
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ramach prowadzonych postępowań podatkowych w celu dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych;
sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w obszarze podatków
Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

z dopiskiem: US. Warszawa-Wawer, nr ogłoszenia 22657

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wynagrodzenie wg mnożnika 1,61
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Kandydaci będą informowani o terminach każdego etapu naboru.
Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie internetowej KPRM i BIP Plus IAS Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 50 94 202


Jobs Vacancy Related to Kontroler Skarbowy:

12Mar

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Mar, 2018. Obsługiwanie pomocnicze spraw prowadzonych w komórkach w zakresie wysyłki korespondencji, pism do urzędów skarbowych i stron postępowania związanych z... ... Continue reading -->


01Mar

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zamość. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zamość opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej mieści się przy ul. Kilińskiego 86 w Lublinie.... ... Continue reading -->


21Dec

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Dec, 2017. WARUNKI PRACY Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała, wymagająca... ... Continue reading -->


20Mar

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Mar, 2018. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne urzędów skarbowych oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w celu... ... Continue reading -->


27Feb

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Feb, 2018. WARUNKI PRACY - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - stanowisko pracy: typowe... ... Continue reading -->