17 May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Zielona Góra

Position
Starszy Inspektor
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Zielona Góra LU
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Zielona Góra urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Zielona Góra Jobs Details:

Starszy inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw obsługi finansowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek Oddziału jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pracownikom oferujemy:  stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  trzynaste wynagrodzenie,  ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,  skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),  pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,  dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,  możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola pod względem formalno - rachunkowym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych,Sporządzanie przelewów za zobowiązania, trwały zarząd nieruchomościami, podatku od nieruchomości oraz archiwizacja dowodów księgowych,Sporządzanie poleceń przelewów za zobowiązania Oddziału oraz dokonywanie przelewów za trwały zarząd nieruchomością, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz archiwizacja dowodów księgowych,Przyjmowanie wpłaty i dokonywanie wypłat oraz sporządzanie dokumentacji kasowej, Prowadzenie rejestru faktur wpływających do Oddziału,Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT,Odbiór i analiza wyciągów bankowych,Prowadzenie weryfikacji delegacji służbowych oraz dokonywanie wypłat w ramach Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych oraz ekwiwalentu za wyposażenie i pranie odzieży,Wystawianie faktur z tytułu refundacji za media, za korzystanie z obiektów socjalnych oraz inne faktury z tytułu sprzedaży dokonanych przez Oddział.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe umiejętność obsługi komputera i pakietu MS OFFICE,wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości, przeszkolenie kasjerskie, fałszerstwa dokumentowe. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:  weryfikacja nadesłanych dokumentów,  etap pisemny: pytania sprawdzające wiedzę z zakresu zajmowanego stanowiska pracy, test sprawdzający umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE,  rozmowa kwalifikacyjna Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Dane osobowe kandydatów/tek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r.

o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn.

zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.

tel. 68 328 85 11. Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

29Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. "Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy specjalista ds. Pozostałe wymagania niezbędne, umieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - starszy specjalista... ... Continue reading -->


11Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Mariusz Mucha.... ... Continue reading -->


14Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łasku. Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy.... ... Continue reading -->


06Jul

Starszy Inspektor Dziale Nieruchomo Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Gdynia. Agencja Mienia Wojskowego Gdynia opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jul, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, gospodarce nieruchomościami,... ... Continue reading -->


11Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.... ... Continue reading -->