17 May

Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów urgently required following position for Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów Jobs Details:

Starszy specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć liniowych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, wyjazdy w teren, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, kontakt z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach głównie dla przedsięwzięć liniowychopiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowiskouzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności w zakresie gospodarki odpadamiopiniowanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym, w celu zapewnienia właściwej strategii rozwoju gmin, powiatów, regionów i województwa Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub chemii lub geologii lub wyższe inżynierskie i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznejznajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw;bardzo dobra organizacja pracy własnej;rzetelność i terminowość;samodzielne doskonalenie zawodowe;umiejętności: rozwiązywanie problemów, współpracy, odpowiedzialność, interdyscyplinarność, samodzielność, inicjatywa;identyfikacja z misją urzędu;Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe lub średnie z zakresu budownictwa przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko; z zakresu gospodarki odpadami; z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; z zakresu hydrogeologii, hydrologii; funkcjonowania administracji publicznejuprawnienia budowlane, urbanistyczneznajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadachumiejętność zarządzania zasobamiDokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentu potwierdzającego minimum 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznejOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-11 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń).

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.

Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail. Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44 Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna: