17 May

Inspektor Rzesz Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów

Position
Inspektor Rzesz
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Rzeszów PP
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów urgently required following position for Inspektor Rzesz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Rzesz Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów Jobs Details:

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw ds. dokumentacji i obsługi laboratoryjnej w Laboratorium Wojewódzkim Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu / Laboratorium Wojewódzkie /, stopień nasilenia prac związany z sezonowością w rolnictwie, - kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, - praca z aparaturą i sprzętem analitycznym, praca przy mikroskopie - praca wymagająca kontaktu z odczynnikami chemicznymi, - występuje kontakt z środkami ochrony roślin, nasionami zaprawionymi oraz możliwy kontakt z czynnikami alergizującymi /pyły organiczny pochodzenia roślinnego/, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych / m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów itp./, - gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych, - pomieszczenia laboratoryjne i biurowe zlokalizowane są na parterze, budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno -higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych, sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentacji,dekretacja próbek w systemie informatycznym, wprowadzanie wyników badań, generowanie sprawozdań z badań i przygotowanie ich do wysyłki oraz drukowanie dziennego rejestru,oznakowanie próbek po badaniach, umieszczanie próbek w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie próbek do wysyłki oraz danych do raportów z badań,nadzorowanie rejestru substancji chemicznych znajdujących się w laboratorium,obsługa próbek w elektroniczym systemie obiegu dokumentacji, współudział w doskonaleniu systemów jakości na powierzonym stanowisku pracy, współudział w badaniach w innych pracowniach laboratorium podczas dużego nasilenia prac zgodnie z przyznanymi upoważnieniami,zapewnienie wymaganych warunków środowiska na powierzonym stanowisku, archiwizacja danych komputerowych na powierzonym stanowisku pracy, opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur prawnych dotyczących procesów laboratoryjnych, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie rolnicze staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w obszarze związanym z rolnictwem znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczychznajomość przepisów ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczychznajomość ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy w laboratorium badawczym o kierunku biologicznym Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-11 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ul. Langiewicza 28 35-101 Rzeszów sekretariat, pok.

nr 3 z dopiskiem: Rekrutacja - Laboratorium Wojewódzkie Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie -/wzór oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk-praca/ . Ogłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru: weryfikacja formalna dokumentów test wiedzy - jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób rozmowa kwalifikacyjna Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, w tym informację o wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać pod nr tel. 17 850 03 77 Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Inspektor Rzesz: