14 May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łódź

Position
Starszy Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Łódź LO
Opening
14 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łódź urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łódź Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Kontakty zewnętrzne:
 • kilka razy dziennie: przedstawiciele administracji publicznej, wnioskodawcy – inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków, projektanci na etapie opiniowania i uzgadnianie opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • kilka razy w tygodniu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego itp. celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwość, co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.
Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, osoby prywatne; stres związany z przygotowywaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne.

ZAKRES ZADAŃ

 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad spec-ustaw(np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i in.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji administracyjnej często dla inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym oraz opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego i studiów i in. w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • przeprowadzanie wizji w terenie przy ustalaniu warunków zabudowy oraz sporządzanie na jej podstawie analizy terenu i warunków zabudowy i zagospodarowania,
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji, w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień, projektantom, wnioskodawcom, przedstawicielom gmin, stronom postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw,
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowane: architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze architektury lub urbanistyki lub planowania przestrzennego lub budownictwa
 • spełnienie wymagań art. 5, art. 50 ust.4 i art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub uprawnienia budowlane/architektoniczne,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu planowania przestrzennego i architektury i budownictwa,
 • umiejętności: samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 27067"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto: 2800,00 - 3200,00 zł brutto.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu. Oświadczenia oraz list motywacyjny należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia - telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP ŁUW oraz w siedzibie Urzędu.
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Siedziba administratora danych:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52.


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

18Jul

Starszy Specjalista Finansowania Projekt Inwestycyjnych Jobs Vacancy in Ing . Ing opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Finansowania Projekt Inwestycyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jul, 2018. W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za: Przygotowanie ofert kredytowych w oparciu o wstępną analizę informacji dostarczonych przez klienta (term sheet... ... Continue reading -->


 • Company: Ing
 • Added: wczoraj

29Jun

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. "Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy specjalista ds. Pozostałe wymagania niezbędne, umieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - starszy specjalista... ... Continue reading -->


30May

Starszy Specjalista Dziale Nieruchomo Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Wrocław. Agencja Mienia Wojskowego Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Dziale Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych... ... Continue reading -->


11Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, - możliwość wyjazdów służbowych w ramach... ... Continue reading -->


14Jul

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy. Stanowisko pracy... ... Continue reading -->