27 Apr

Asystenta Instytucie Historycznym Jobs Vacancy in Uniwersytet Warszawski Warszawa

Position
Asystenta Instytucie Historycznym
Company
Uniwersytet Warszawski
Location
Warszawa MZ
Opening
27 Apr, 2018 25 days ago

Uniwersytet Warszawski Warszawa urgently required following position for Asystenta Instytucie Historycznym. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Asystenta Instytucie Historycznym Jobs Vacancy in Uniwersytet Warszawski Warszawa Jobs Details:

'lfiilil}
INSTYTUT

HISTORYCZNY
tl N] w ERsY,I E,r,t] \\^rłsiaAwsK]Eco

Konkurs na stanowisko asystenta na rok
w Instytucie Historycznym UW

I. oczekiwane kwalifikacie kandvdatów:

1. Specjalizacja w zakresie historii (w zakresie którejś z wymienionych specjalności:
epoka nowożlĄna, XIX wiek, XX wiek, metodologia historii, nauki pomocnicze

historii lub dydaktyka historii).

2. Posiadanie stopnia doktora.
3. Osiągnięcia naukowe, których wy,azem są publikacje i udział w. konferencjach

naukowych,

4. Dodatkowyn atutem będą:
  • doświadczenie dydaktyczne,
  • udokumentowane naukowe kontakty międzlłrarodowe, w tym szczególnie

doświadczenie pracy w zagranicznej instytucji badawczej,

  • udział w grantach badawczych, z,łvłaszcza w charaLłerze kierownika projektu,
  • inne osiągnięcia i wyróżnienia naŃowe.

II. Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentacji: 30 maja 2018 r, Liczy się data wpływu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 czerwca 2018 r,

Tryb postępowania komisji koŃursowej określająp rzepisy obowiąujące na UW oraz na

Wydziale Historycznym IIW,

Po dokonaniu oceny formalnej wniosków, komisja może dokonaó wstępnej oceny zg]oszeń i
na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów

postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy człoŃów komisji z

kandydatami, a także publiczny wykład przeznaczony dla studentów, sprawdzający

kompetencje dydaktyczne kandydata.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocźą
elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem

w:/dłiaF, fli5l
Klakowskle Prledmieście 2ol28; 00_927 Warszaw^ l l l l l

tel/fax: (48 2ż) 82o l9 88: tel. {48 żż)5 5 20 4l5; e-mailI sekre|arial.ih(auw.edu,D| l t /U L'l
REGoN: oooo0lż58i NlP: szs-oor"lz-oo -=-Dr hab,Stgotzatu

Funda§ja Naukowa Przyjacioł ]n§tytutu Historycznego Uniwersytetu walszawskie8o ,,KLIo''
Bank Millennium s A Wańz^wai 97 11602202 0000000055158108

,ililil,
INSTYTUT

HISTORYCZNY
UN!\vI!RsYIE,l,L] \łARszA]!sKlEGo

okeślonej w Statucie UW procedury zatrudniarria na stanowisku nauczyciela akademickiego,

a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 pńdziemika 2018 roku.

Zatrudnienie na stanowiska asystenta jest wymogiem zmienionych zasad zatrudnienia na UW

na czas określony, Istnieje możliwośćp rzedłużenia zatrudnienia na stanowiska adiuŃta, na

czas nieokreślony.

zwl,cięzcakoŃursu powinien byó gotowy do prowadzenia m.in. ćwiczeń warsztatowych z

reprezentowanej przez siebie epoki oraz zajęć ze wstępu do badń historycmych i wstępu do

pisania prac akademickich.

Zatrudnienie przewidziane jest w Zakładzie Historii Nowożltnej, ZaWadzie Historii XIX
więku, ZŃłńzie Historii )O( wieku, Zakładzie Nauk Pomocńczych Historii i Metodologii
lub Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii,

Od decyzji komisji koŃursowej przysługuje prawo odwołania składane do Rektora UW, za

poślednictwem Dziekana Wydziafu Historycznego.

III. Wykaz wvmaganvch dokumentów:

1. Zgłoszenie do koŃursu: podanie do JM Rektora, które powinno zawierać informację
o wyrżeniu zgo dy na ptzetwaruanie danych osobowyoh dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. O

ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.IJ.2016 r. poz. 922 z późn. un.),

2. Odpis nadania stopnia doktora,
3. Informacj a o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych , a także

opis planów naukowych na n ajbliższe lata.

4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą być poploszone przez komisję o
sporządzenie opinii na temat kandydata.

5. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie intemetowej Biura Spraw
Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego).

Dokumenty nale ży składać osobiście lub nadsyłać pocńąna adres Instlutu Historycznego

Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/ż8,00-9ż7 Warszawa.
DZIEKAN

KrakowskiePrzedmieściez6n8,,00-92'7wajćz^wa wv(lzi;luJ,i9!t]i)'|1i
tel.lfax (48 22) 826 19 88: lel. (Ą8 22) 55 20 415; e_mail: sekfetariat.ih(auw,edu,pl I l l l l ,l)

REGON: 000001258; NIP: 525 -001 -12-66

Fundacja Naukowa Pfzyjacioł ln§tytutu Historyczng€ o łOb'Uniwers},tetu Warsru*.ki"go ,,XLlBr
Bank Millennium s A w^rszavła:91 '11602202 0000000055158108


Jobs Vacancy Related to Asystenta Instytucie Historycznym:

27Apr

Asystenta Instytucie Historycznym Jobs Vacancy in Uniwersytet Warszawski Warszawa. Uniwersytet Warszawski Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystenta Instytucie Historycznym position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Apr, 2018. W Instytucie Historycznym UW. Wydziale Historycznym IIW,. Konkurs na stanowisko asystenta na rok. Zatrudnienie na stanowiska asystenta jest wymogiem zmienionych... ... Continue reading -->