22 May

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Wny Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
22 May, 2018 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Wny Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Wny Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie pracy pracowników wykonujących konserwacje i bieżące remonty urządzeń i instalacji elektrycznych w tym zasilania gwarantowanego dedykowanego dla instalacji IT, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (budynku i parkingów), wentylacji i klimatyzacji oraz systemów audio i TV w gmachu Ministerstwa Finansów.
 • Prowadzenie analiz zużycia energii elektrycznej w kontekście właściwej gospodarki oraz rocznego zapotrzebowania.
 • Analizowanie i ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w celu planowania potrzeb remontów i modernizacji oraz analizowanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.
 • Uczestniczenie w postepowaniach przetargowych na wybór wykonawcy prac remontowo-konserwacyjnych oraz zakupu materiałów.
 • Koordynowanie wykonywania zadań przez firmy wykonujące konserwacje i bieżące remonty urządzeń i instalacji elektrycznych w tym zasilania gwarantowanego dedykowanego dla instalacji IT, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (budynku i parkingów), wentylacji i klimatyzacji oraz systemów audio i TV w gmachu Ministerstwa Finansów.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika lub energetyka
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze zabezpieczenia technicznego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Uprawnienia dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. )
 • Znajomość zagadnień technicznych z zakresu energetyki, łączności i klimatyzacji
 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Kopia aktualnego uprawnienia dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. )
 • Kopia posiadanego aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/079/BL

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694 56 33


Jobs Vacancy Related to Wny Specjalista: