22 May

Referendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Referendarz
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Referendarz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa klientów zewnętrznych,
 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w I instancji o niskim stopniu skomplikowania w celu ochrony praw indywidualnych pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych.
 • Udzielanie informacji zainteresowanym na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swych praw - pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
 • Udział w przygotowywaniu oraz prowadzenie planowych kontroli przewoźników lotniczych w zakresie spełniania standardów w obszarze ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego.
 • Udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu informacji publicznej podlegającej udostępnieniu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość środowiska Microsoft Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość; doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne; umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub środowisku przewozów lotniczych
 • przeszkolenie w zakresie technik audytowania
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem w kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy - KOPP-1/4-55/2018".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2.301 PLN do ok. 2.848 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,228 do 1,520);
 • dodatek za wysługę lat;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody uznaniowe;
 • stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 74 85 formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl


Jobs Vacancy Related to Referendarz:

05Mar

Referendarz Statystyk Organizacji Bada Statystycznych Wydziale Ankietowych Jobs Vacancy in Wny Urz Statystyczny . Wny Urz Statystyczny opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk Organizacji Bada Statystycznych Wydziale Ankietowych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Mar, 2018. Referendarz statystyk ds. Dyrektor Urzędu Urząd Statystyczny w Lublinie.... ... Continue reading -->


23Apr

Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Oddziale Przemy Jobs Vacancy in Wny Urz Statystyczny Przemyśl. Wny Urz Statystyczny Przemyśl opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Oddziale Przemy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Apr, 2018. Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko referendarz statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Przemyślu W miesiącu poprzedzającym datę... ... Continue reading -->


09Jun

Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu Jobs Vacancy in Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa. Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jun, 2018. Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 28680 z dnia 09 czerwca 2018 r. OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE 19 1 2... ... Continue reading -->


30May

Referendarz Wydziale Iii Post Powa Odwo Awczych Departamentu Legalizacji Pobytu Zast Pstwo Jobs Vacancy in Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa. Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Wydziale Iii Post Powa Odwo Awczych Departamentu Legalizacji Pobytu Zast Pstwo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 May, 2018. Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 27995 z dnia 30 maja 2018 r. OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE 11 1 1... ... Continue reading -->


21Jun

Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Statystycznych Wydziale Jobs Vacancy in Wny Urz Statystyczny Bydgoszcz. Wny Urz Statystyczny Bydgoszcz opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk Spraw Realizacji Bada Statystycznych Wydziale position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Jun, 2018. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w... ... Continue reading -->