26 May

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza

Position
Starszy Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Dąbrowa Górnicza SL
Opening
26 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza urgently required following position for Starszy Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w budynku segmentowym - wielokondygnacyjnym (2-4), częściowo przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda osobowa) . Brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, oświetlenie naturalne i sztuczne,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa administracyjno-biurowa Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego,
 • przyjmowanie, kompletowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału Ruchu Drogowego oraz wydawanie jej w celu właściwego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie i rejestrowanie dokumentów w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym,
 • kompletowanie spraw zakończonych, sporządzanie spisów archiwalnych i protokołów brakowania BC i przekazywanie ich do Składnicy Akt,
 • wydawanie zaświadczeń petentom wraz z prowadzeniem rejestru wydanych zaświadczeń,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania z firm ubezpieczeniowych,
 • obsługa komputera - poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego,
 • gromadzenie, aktualizowanie i ewidencja aktów prawnych w celu zapoznania zainteresowane osoby.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : w administracji (rządowej)
 • Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • umiejętność pracy w Zespole,
 • dokładność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
  41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 11
  "Zespół Kadr i Szkolenia KMP"
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na stanowisko starszego referenta Zespołu Prezydialnego KMP w Dąbrowie Górniczej".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza e-mail: komendant.ka.policja.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 41-300 Dąbrowa Górnicza Al. Józefa Piłsudskiego 11 e-mail iod@dabrowa.ka.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie: minimalny mnożnik 1,0961 kwoty bazowej tj. minimalne wynagrodzenie zasadnicze 2053,92 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Zatrudnienie możliwe najwcześniej od 01 sierpnia 2018 r.,
Oferty należy składać w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą posiadać własnoręczny podpis,
możliwe techniki i metody naboru w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-6394219

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Starszy Referent:

12Jul

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Mikołów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Mikołów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i... ... Continue reading -->


19Jul

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca siedząca,... ... Continue reading -->


29Jun

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, - praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy oświetleniu sztucznym - narzędzia i materiały... ... Continue reading -->


04Jul

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świnoujście. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świnoujście opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jul, 2018. WARUNKI PRACY praca prz komputerze ZAKRES ZADAŃ realizowanie składanych prze JW zapotrzebowań prowadzenie całokształtu prac związanych z uzupełnieniem JW... ... Continue reading -->


02Jul

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Jul, 2018. WARUNKI PRACY wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, zagrożenie korupcją ZAKRES ZADAŃ obsługa kancelaryjna... ... Continue reading -->