17 May

Referent Ynierii Ruchu Dziale Jobs Vacancy in Zarz Zieleni Gda Wolne

Position
Referent Ynierii Ruchu Dziale
Company
Zarz Zieleni Gda
Location
Wolne PL
Opening
17 May, 2018 4 days ago

Zarz Zieleni Gda Wolne urgently required following position for Referent Ynierii Ruchu Dziale. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Ynierii Ruchu Dziale Jobs Vacancy in Zarz Zieleni Gda Wolne Jobs Details:

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

referent ds. inżynierii ruchu w Dziale Inżynierii Ruchu

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Znajomość topografii miasta oraz układu komunikacyjnego;
 • Znajomość przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Znajomość programów MS Office;
 • czynna umiejętność prowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kat. B);
 • umiejętność swobodnej komunikacji;
 • wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

2. Dodatkowe:

 • wyższe techniczne;
 • doświadczenie w pracy związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego ;
 • znajomość programu Auto CAD;
 • umiejętność projektowania sygnalizacji świetlnej oraz programów
 • sygnalizacji;
 • znajomość programów VISSIM, VISSUM;
 • znajomość programu CROSSING.

II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • Przegląd, nadzór i analiza funkcjonującego w mieście oznakowania;
 • Analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego efektywności i propozycje zmian;
 • Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego;
 • Analiza zasadności wniosków mieszkańców dot. zmian istniejącej organizacji ruchu;
 • Przygotowywanie działań i programów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Sporządzanie projektów programów sygnalizacji świetlnej;
 • Obsługa korespondencji w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów;
 • Wydawanie identyfikatorów na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów;
 • Współpraca z pracownikami GZDiZ.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie do 50% czasu pracy

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny, oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21,poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.,poz. 902 j.t.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub cv powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 j.t.).”

Oferujemy pracę:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
 • wynagrodzenie brutto w przedziale 3.200 zł – 3.400 zł. Ostateczna kwota uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i kompetencji. W skład wynagrodzenia poza wynagrodzeniem zasadniczym wchodzą: dodatek stażowy (zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, oraz premia regulaminowa i motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).

Termin składania aplikacji od dnia 18.05.2018 r. - do dnia 30.05.2018 r.


Jobs Vacancy Related to Referent Ynierii Ruchu Dziale: