17 May

Kierownik Sekcji Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław

Position
Kierownik Sekcji
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Wrocław DO
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław urgently required following position for Kierownik Sekcji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Kierownik Sekcji Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca kancelaryjno-biurowa oraz koordynacyjno-nadzorcza na obiektach siedziby urzędu
 • okresowo praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy)
 • kontakt z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
 • realizowanie nadzoru wewnętrznego w siedzibach terenowych urzędu
 • stanowisko decyzyjne-stres
 • praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- narzędzia pracy: komputer- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax
 • w głównej siedzibie urzędu (budynek wielokondygnacyjny) znajduje się winda ułatwiająca dostęp do poszczególnych pięter dla osób niepełnosprawnych
- ograniczona możliwość poruszania się dla osób niepełnosprawnych w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu (budynek dwukondygnacyjny)- brak windy
 • w miejscu realizacji codziennych zadań służbowych urzędu brak toalet przystosowanych dla inwalidów

ZAKRES ZADAŃ

 • planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań rzeczowych z zakresu gospodarki materiałami pędnymi i smarami w garnizonie dolnośląskim oraz kolumny transportowej KWP we Wrocławiu
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania kolumny transportowej KWP we Wrocławiu pod kątem realizacji zadań nałożonych na Wydział Transportu KWP we Wrocławiu
 • organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia KWP, KMP, KPP w materiały pędne i smary poprzez planowanie rzeczowo-finansowe, ustalanie limitów finansowych oraz ich korekt, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i innych powoływanych na podstawie decyzji kierownika jednostki, w celu właściwej realizacji zakupów
 • monitorowanie, analizowanie i kontrolowanie bieżącego zużycia materiałów pędnych i smarów przez wszystkie jednostki Policji garnizonu dolnośląskiej Policji w świetle zasad racjonalizacji, celowości i gospodarności
 • planowanie, prowadzenie i analiza efektów pracy w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie gospodarki materiałów pędnych i smarów przez komórki i jednostki podległe KWP we Wrocławiu
 • nadzorowanie gospodarki magazynowej oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością zabezpieczeń technicznych obiektu stacji paliw, magazynów materiałów pędnych i smarów KWP we Wrocławiu, zapewnienie w tym zakresie właściwego zabezpieczenia warunków bhp i ppoż.
 • planowanie, organizowanie i zapewnienie właściwego przygotowania inwentaryzacji i wybrakowań materiałów pędnych i smarów, składników majątkowych kolumny transportowej KWP we Wrocławiu
 • prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi (mpis) wytwarzanymi przez służbową Stację Paliw, Stacje Obsługi Samochodów KWP we Wrocławiu i prowadzenie w tym zakresie nadzoru

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w zakresie zarządzania zespołem ludzkim i składnikami majątkowymi
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania materiałami pędnymi i smarami
 • dyspozycyjność
 • posiadanie prawa jazdy kat. B- kierowanie pojazdami samochodowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 10 lat pracy zawodowej
 • dostęp do informacji niejawnych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów szczególnych regulujących pracę kierowców

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,9229 (co stanowi kwotę 3 603, 21zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Jobs Vacancy Related to Kierownik Sekcji:

18Jun

Kierownik Kina Jobs Vacancy in Helios Katowice. Helios Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kina position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jun, 2018. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie minimum średnie minimum dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu personelem gotowość do pracy w... ... Continue reading -->


04Apr

Kierownik Kina Umowa Prac Jobs Vacancy in Helios Białystok. Helios Białystok opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kina Umowa Prac position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Apr, 2018. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie wyższe doświadczenie w kierowaniu zespołem gotowość do pracy w systemie zmianowym bardzo dobra organizacja pracy... ... Continue reading -->


09Apr

Kierownik Kina Jobs Vacancy in Helios Kędzierzyn-Koźle. Helios Kędzierzyn-Koźle opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kina position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Apr, 2018. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie minimum średnie minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu personelem gotowość do pracy w systemie... ... Continue reading -->


19Jun

Kierownik Kontraktu Sekcji Magazynu Jobs Vacancy in Moltton Poland Chorzów. Moltton Poland Chorzów opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kontraktu Sekcji Magazynu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. Raportowanie do Kierownika Logistyki Wewnętrznej Stabilne zatrudnienie w dużym, międzynarodowym zakładzie produkcyjnym,.... ... Continue reading -->


05Jul

Kierownik Sekcji Analiz Operacyjnych Jobs Vacancy in Mobile Polska Warszawa. Mobile Polska Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Sekcji Analiz Operacyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Jul, 2018. Twoje zadania Odpowiedzialność za przygotowywanie raportów i analiz mierzących efektywność działań sprzedażowo-marketingowych, Przygotowywanie prognoz... ... Continue reading -->