17 May

Stanowisko Sprawozdawczo Funduszy Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa

Position
Stanowisko Sprawozdawczo Funduszy
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 4 days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa urgently required following position for Stanowisko Sprawozdawczo Funduszy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Sprawozdawczo Funduszy Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa Jobs Details:

Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Finansów Zakładu

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3,5
01-748 Warszawa

Województwo

mazowieckie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. sprawozdawczości Funduszy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości funduszy, których Zakład jest dysponentem
 • minimum 5 lat stażu pracy
Pożądane:
 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, finanse)
 • minimum 5 lat pracy związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość zasad rachunkowości ogólnej
 • umiejętność obsługi Systemu SAP
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • stanowczość/pewność siebie
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • umiejętność stosowania przepisów
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • weryfikuje i analizuje dane ujęte w księgach rachunkowych TJO i Centrali w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnym w Likwidacji i części 73 budżetu państwa
 • sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz sprawozdania budżetowe dla Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonuje uzgodnień danych ze sprawozdań z danymi statystycznymi w zakresie Funduszy i budżetu
 • opracowuje jednolite wzory sprawozdań finansowych i innych raportów dotyczących Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa oraz wytyczne i wyjaśnienia dotyczące ich sporządzania i prawidłowego stosowania.
Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
Termin, do którego należy składać dokumenty

1 czerwca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3,5
01-748 Warszawa
Dodatkowe informacje

 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • złożonych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Sprawozdawczo Funduszy: