17 May

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Inspektor Wojew Dzki
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa
 • praca w siedzibie urzędu/wydziału
 • praca na drugim piętrze
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie i przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu wojewody
 • analizowanie i weryfikowanie zgłaszanych wniosków o zmianie planu wydatków oraz opracowywanie propozycji zmian
 • przygotowywanie i opracowywanie wystąpień do ministra właściwego do spraw finansów oraz innych ministerstw
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zmian w budżecie wojewody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz analizowanie pod kątem poprawności formalnej i zgodności z przepisami
 • analizowanie szczegółowych planów jednostek podległych wojewodzie
 • przygotowywanie dyspozycji przekazywania środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych wojewodzie
 • przygotowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych w toku wykonywania budżetu
 • opracowywanie informacji okresowych dotyczących planu i wykonania budżetu województwa mazowieckiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansów
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy FIN-I/8"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3 100 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
 • stabilną i ciekawą pracę;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
 • możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki: