20 Feb

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski

Position
Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Gorzów Wielkopolski LU
Opening
20 Feb, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski Jobs Details:

WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa programów płacowych
 • kontakt z ludźmi
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • w budynku znajduje się winda
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym
 • stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

ZAKRES ZADAŃ
 • sporządzanie list płac i uposażeń w oparciu o dokumenty źródłowe
 • sporządzanie list dodatkowych należności min. na : nagrody, przejazdy raz w roku, brak mieszkania, dopłaty do wypoczynku, zapomogi itp.
 • prowadzenie kartotek płacowych ( nanoszenie zapisów miesięcznych zarobków oraz wszelkich zmian zaszeregowań, premii, dodatków, potrąceń: KKOP, szkody, za telefony)
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników cywilnych oraz samodzielne naliczanie zasiłków chorobowych ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach (dochodach) dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zgodnie z żądaniem pracowników i funkcjonariuszy na podstawie kartotek
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz komendach miejskich/powiatowych policji garnizonu lubuskiego
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych na deklaracjach PIT-11
 • przygotowywanie dokumentów (kartoteki płacowe, dokumenty źródłowe, karty zasiłkowe, rozkazy personalne, kartoteki podatkowe i inne) wytworzonych na własnym stanowisku pracy w celu przekazania ich do archiwum
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze płac
 • znajmość przepisów z zakresie ZUS i podatku dochodowego
 • dokładność i skrupulatność
 • terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: 1 rok pracy w administracji
 • przeszkolenie w zakresie rozliczeń z ZUS ( ubezpieczenia społeczne) i podatku dochodowego
 • biegła obsługa programów płacowych
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń w zakresie rozliczeń z ZUS i podatku dochodowego
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 25.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.
INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Wynagrodzenie zasadnicze: 2.623,38 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 25.05.2018 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

20Mar

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Mar, 2018. OR03/16/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Stanowisko... ... Continue reading -->

16Mar

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Kadrowej Pracownik Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Kadrowej Pracownik position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Mar, 2018. OR03/15/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Stanowisko... ... Continue reading -->

12Mar

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Braniewo. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Braniewo opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Mar, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno biurowa, - praca w terenie, - kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów, - kontakt z... ... Continue reading -->


28Feb

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Feb, 2018. WARUNKI PRACY Praca w budynku, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform... ... Continue reading -->


21Mar

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łask opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu... ... Continue reading -->