22 May

Kierownik Sekcji Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Biała Podlaska

Position
Kierownik Sekcji
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Biała Podlaska LL
Opening
22 May, 2018 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Biała Podlaska urgently required following position for Kierownik Sekcji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Kierownik Sekcji Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Biała Podlaska Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie, organizowanie, kontrolowanie pracy, jak i wspieranie pracowników sekcji w Białej Podlaskiej;
 • Dokonywanie kompletnej weryfikacji projektów pism i rozstrzygnięć przygotowanych przez pracowników sekcji, oraz podpisywanie ich z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • Sprawowanie opieki merytorycznej nad pracą pracowników sekcji w tym: w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przy realizowaniu zadań sekcji oraz planowanie, inicjowanie, a także sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych;
 • Współpraca z organami egzekucji administracyjnej, jak i innymi podmiotami oraz osobami w zakresie koniecznym do realizacji zadań sekcji;
 • Analizowanie zadań pozostających we właściwości sekcji;
 • Współpraca z organami egzekucji administracyjnej, jak i innymi podmiotami oraz osobami w zakresie koniecznym do realizacji zadań sekcji;
 • Udzielanie klientom niezbędnych informacji klientom oraz pracownikom organów egzekucyjnych w zakresie nałożonych mandatów karnych kredytowanych i prowadzonych postępowań;
 • Uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Obsługa platformy e-PUAP w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję w Białej Podlaskiej;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu Transportu Drogowego w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w obszarze windykacji;
 • Znajomość przepisów: - ustawy o transporcie drogowym; - prawa o ruchu drogowym; - ustawy o finansach publicznych; - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; - kodeksu postępowania administracyjnego; - kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; - kodeksu karnego w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; - kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego; - ordynacji podatkowej;
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office;
 • Komunikatywność, umiejętność wywierania wpływu, myślenie analityczne, umiejętność podejmowania decyzji, kierowanie, delegowanie, motywowanie, praca w zespole, odporność na stras, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w organach administracji publicznej w obszarze czynności egzekucyjnych dotyczących należności publicznoprawnych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.152.2018.1134.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Główny Inspektor Transportu Drogowego.


Jobs Vacancy Related to Kierownik Sekcji:

29May

Kierownik Kina Umowa Prac Zast Pstwo Jobs Vacancy in Helios Lubin. Helios Lubin opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kina Umowa Prac Zast Pstwo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 May, 2018. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie wyższe doświadczenie w kierowaniu zespołem gotowość do pracy w systemie zmianowym bardzo dobra organizacja pracy... ... Continue reading -->


02Mar

Oszenie Konkusie Stanowisko Wnego Specjalisty Kierowania Projektami Informatycznymi Kierownik Sekcji Realizacji Projekt Jobs Vacancy in Apelacyjny Wroc Awiu Wrocław. Apelacyjny Wroc Awiu Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Oszenie Konkusie Stanowisko Wnego Specjalisty Kierowania Projektami Informatycznymi Kierownik Sekcji Realizacji Projekt position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Mar, 2018. Kierowania projektami informatycznymi – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów. Kierowania projektami informatycznymi - Kierownika Sekcji Realizacji Projektów w... ... Continue reading -->


27Feb

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu Infrastruktury Reliability Engineering Area Manager Jobs Vacancy in Amazon Com Sosnowiec. Amazon Com Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu Infrastruktury Reliability Engineering Area Manager position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Feb, 2018. Osoba na stanowisku Reliability Engineering Area Manager pełni funkcję kierownika liniowego zespołu techników-inżynierów.... ... Continue reading -->


04Apr

Kierownik Kina Umowa Prac Jobs Vacancy in Helios Białystok. Helios Białystok opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Kina Umowa Prac position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Apr, 2018. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie wyższe doświadczenie w kierowaniu zespołem gotowość do pracy w systemie zmianowym bardzo dobra organizacja pracy... ... Continue reading -->


13Jun

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu Infrastruktury Jobs Vacancy in Amazon Com Sosnowiec. Amazon Com Sosnowiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu Infrastruktury position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. Osoba pracująca na stanowisku Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję Kierownika Liniowego w zespole techników-inżynierów.... ... Continue reading -->