17 May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Company Warszawa

Position
Starszy Inspektor
Company
Company
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 5 days ago

Company Warszawa urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Company Warszawa Jobs Details:

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  starszy inspektor

  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • udzielanie wyjaśnień organom administracji publicznej i innym zainteresowanym podmiotom celem zapoznania ich ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz resortu środowiska w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
  • opiniowanie aktów prawnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne urzędu / RDOŚ / resorty w celu ich weryfikacji z punktu widzenia GDOŚ oraz resortu środowiska,
  • przygotowywanie projektów stanowisk GDOŚ stanowiących odpowiedzi na skargi i interwencje dotyczące spraw z zakresu ocen oddziaływania na środowisko w celu wypełnienia ustawowych obowiązków organu administracji

  Warunki pracy

  Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z zagrożeniem korupcją oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

  Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
  Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany okres zastępstwa około 1 roku.
  Aplikacje osób uprawnionych do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej nadesłanych ofert.
  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).
  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
  Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
  W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 36 92 162.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych; społecznych w dziedzinie nauk prawnych; ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska; technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz instytucji UE
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność skutecznego komunikowania się
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  wymagania dodatkowe

  • dobra znajomość języka angielskiego
  • umiejętność rozwiązywania problemów

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

01May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żywiec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żywiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 May, 2018. Nabór na stanowisko starszy inspektor. Praca w systemie ośmiogodzinnym, dwuzmianowym.... ... Continue reading -->


15May

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 May, 2018. Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania i zaangażowania budżetu w części, w której Główny Inspektor jest... ... Continue reading -->


22Apr

Starszy Inspektor Specjalista Bhp Jobs Vacancy in Selgros . Selgros opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Specjalista Bhp position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Apr, 2018. Wymagania Wykształcenie wyższe (min. I stopnia), Biegła znajomość przepisów BHP i PPOŻ, Uprawnienia pracownika służby BHP, Umiejętność obsługi komputera ... ... Continue reading -->


 • Company: Selgros
 • Added: 30 dni temu

18May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 May, 2018. WARUNKI PRACY - praca przy komputerze powyżej 4h dziennie - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (w tym inspekcje) - obsługa klientów zewnętrznych Miejsce... ... Continue reading -->


03May

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zabrze. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zabrze opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 03 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno - biurowa wykonywana w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja - siedząca. Stanowisko pracy wyposażone... ... Continue reading -->