22 May

Ksi Gowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Krasnystaw

Position
Ksi Gowy
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Krasnystaw LL
Opening
22 May, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Krasnystaw urgently required following position for Ksi Gowy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Ksi Gowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Krasnystaw Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie bieżącej księgowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • dokonywanie kontroli zgodności i kompletności operacji finansowych
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
 • rozliczanie umów zlecenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość rachunkowości budżetowej
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, służby cywilnej, ubezpieczeń społecznych
 • biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w państwowej jednostce budżetowej
 • umiejętność samodzielnego analitycznego myślenia
 • rzetelność i obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 60A
  22- 300 Krasnystaw

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Ksi Gowy: