21 May

Sekretarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Sekretarz
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Sekretarz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Sekretarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej kancelarii jawnej, sekretariatów Dyrektora Biura, Zastępcy Dyrektora Biura i Wydziału Ogólnego,
 • prowadzenie terminarza przedsięwzięć i spotkań według zleceń kierownictwa Biura,
 • sporządzanie pism, zestawień, informacji zlecanych przez kierownictwo biura i wydziału, przygotowywanie informacji dotyczących urlopów i absencji chorobowej dyrektorów i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych biura,
 • realizowanie czynności związanych z wyjazdami służbowymi kierownictwa biura oraz policjantów/pracowników biura z wydziału umiejscowionego w obiekcie „Puławska”,
 • udział w przygotowaniu odpraw, konferencji, spotkań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w kancelarii lub sekretariacie w jednostce organizacyjnej Policji/administracji,
 • znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej, znajomość zasad pracy w sekretariacie oraz kancelarii,
 • znajomość komputerowych pakietów biurowych,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolności do modyfikacji metod pracy stosownie do zmieniających się wymagań i przepisów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „sekretarz/BC-WO/BKGP 10/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,700 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Jobs Vacancy Related to Sekretarz:

08Jun

Nab Stanowisko Sekretarki Jobs Vacancy in Zienna Łódź. Zienna Łódź opening great career opportunity and jobs vacancy for Nab Stanowisko Sekretarki position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jun, 2018. DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DZIAŁU KADROWO - ORGANIZACYJNEGO (OBSŁUGA SEKRETARIATU) Ilość... ... Continue reading -->


07Jun

Sekretarka Medyczna Sekretarz Medyczny Jobs Vacancy in Centrum Medyczne Enel Med Warszawa. Centrum Medyczne Enel Med Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Sekretarka Medyczna Sekretarz Medyczny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jun, 2018. Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za kompletowanie oraz wydawanie dokumentacji pacjentów oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługę pacjenta. Zgłoś się... ... Continue reading -->


20Apr

Pracownik Sekretariatu Recepcji Jobs Vacancy in Grafmaj Poznań. Grafmaj Poznań opening great career opportunity and jobs vacancy for Pracownik Sekretariatu Recepcji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Apr, 2018. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku recepcjonistki, sekretarki. Prowadzenie oraz koordynacja bieżących spraw związanych z codziennym... ... Continue reading -->


14Jun

Asystent Biura Sprzeda Leg Jobs Vacancy in Lidl Legnica. Lidl Legnica opening great career opportunity and jobs vacancy for Asystent Biura Sprzeda Leg position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. Prowadzenie sekretariatu Biura Sprzedaży Bieżąca współpraca z innymi działami w firmie, Biurem Zarządu Nadzór nad powierzonymi dokumentami, w tym również... ... Continue reading -->


02Mar

Sekretarka Administracja Jobs Vacancy in Aptiv Kraków. Aptiv Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Sekretarka Administracja position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Mar, 2018. Twoja Rola: Pełna obsługa sekretariatu w tym dbanie o profesjonalny i estetyczny wizerunek oraz zapewnienie utrzymania urządzeń biurowych w dobrym stanie... ... Continue reading -->